”Apotekerforeningen bakker op om målene i lovforslaget, der betyder, at apotekerne fortsat skal være en del af sundhedsvæsenet. Vi mener fortsat, at der er en række uhensigtsmæssigheder og uklarheder, som vil modarbejde målene om god tilgængelighed i hele landet, patientsikkerhed, og medicinrådgivning af høj kvalitet. Vi opfordrer til, at disse emner belyses mest muligt som led i udvalgsbehandlingen, og at der foretages de fornødne ændringer af lovforslaget,” siger Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening.

Hun peger på, at regeringen har bevæget sig på en række områder: ”Flere filialer kan opretholde tilskud, formuleringerne om, hvordan shop-i-shop enheder skal afgrænses fra værtsbutikken, er blevet mere præcise. Vi mener, det er vigtigt, at der er en skarp afgrænsning mellem værtsbutik og shop-i-shop. Løsningen i forhold til salg af filialer rummer også nu færre faldgruber. Det er nogle af de vigtigste områder at få på plads i lovgivningen," siger Anne Kahns.

Men det er også tydeligt, at der er en række områder, hvor regeringen har valgt ikke at foretage ændringer. Derfor vil vi opfordre politikerne til at arbejde videre med lovforslaget inden den endelige vedtagelse. Der er behov for yderligere justeringer og præciseringer.

"Regeringen lægger fortsat op til at udvande den interne omfordeling mellem store og små apotekere og forringe de økonomiske vilkår i sektoren. Samtidig forventes flere receptekspederende enheder. Det hænger ikke sammen. Jeg håber, det er ét af de områder, politikerne vil arbejde videre med. Ikke mindst fordi der fortsat er udfordringer i relation til apoteksdækningen i udkantsområderne.”

Der er heller ikke sket ændringer i forhold til etableringsreglerne, hvor samme ejer kan etablere apoteksenheder med 150 km indbyrdes afstand. Det er et forslag, som risikerer at udvande betydningen af det faglige ejerskab og at fjerne apotekernes tilhørsforhold til lokalområdet.

”Vi vil også fortsat opfordre politikerne til at sætte mere fokus på apotekernes sundhedsfaglige rolle. Det vil være naturligt, at man som led i moderniseringen vælger at nyttiggøre de sundhedsfaglige kompetencer på apotekerne med nye tilbud til borgerne. Det faglige ejerskab skal være reelt, og de regler, der skal være med til at sikre høj kvalitet og et høj sundhedsfagligt niveau på alle enheder, skal være mere præcise. Både når det gælder bemanding og når det gælder sikkerhed for rådgivningskvaliteten,” siger Anne Kahns.