Jeg havde håbet, at udvalget i højere grad ville rette fokus mod de medicinproblemer, som ødelægger liv, men medicinproblemerne bliver desværre overset i anbefalingerne.

Jeg glæder mig over, at udvalget sætter fokus på samarbejdet i det nære sundhedsvæsen, og jeg er glad for, at udvalget nævner, at apotekerne understøtter patienternes sundhed. Men jeg ærgrer mig over, at udvalget ikke anbefaler politikerne at udnytte apotekernes kompetencer. Forhåbentlig er politikerne enige med os i, at der skal gøres mere for at løse medicinproblemerne. Op imod 100.000 indlæggelser og op imod 5.000 dødsfald er trods alt tal, som klart og tydeligt fortæller, at der er brug for en større indsats. Derfor havde jeg også håbet på et større fokus på medicin i anbefalingerne.

Vi foreslår konkret et mere systematisk samarbejde mellem læger og apoteker omkring medicingennemgang. Apotekerne gennemgår borgerens medicin, kommer med anbefalinger til lægen, som så beslutter, om en behandling skal ændres eller stoppes. Der er mange borgere, som får udskrevet medicin fra flere forskellige læger, og det betyder, at der er behov for, at der for de tunge medicinbrugere jævnligt tages stilling til deres samlede medicinforbrug. Det skal sikre, at borgeren ikke får uheldige medicinkombinationer, der kan give alvorlige bivirkninger, og at borgeren ikke bruger medicin, der ikke længere er nødvendig. Apotekernes anbefalinger giver den praktiserende læge det bedst mulige grundlag til at træffe beslutninger på.

Den praktiserende læge er ansvarlig for den enkelte borgers medicinering, men med et godt og systematisk samarbejde, kan apotekerne bidrage til at færrest muligt bliver indlagt og dør pga. medicinproblemer. Hvis vi skal gøre det bedre for de ældre, tunge medicinbrugere, så kræver det, at alle gode kræfter bringes i spil, og at vores samarbejde bliver sat i system.