Nyheder og pressemeddelelser

Apotekerne får en styrket rolle i fremtidens sundhedsvæsen

Danmarks Apotekerforening om regeringens udspil til en sundhedsreform: Apotekerforeningen bakker op om regeringens ønske om bedre samarbejde i det nære sundhedsvæsen og kvitterer for regeringens anerkendelse af apotekernes vigtige rolle.

 

Regeringens udspil til en reform af sundhedsvæsenet, "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder", er et skridt på vejen mod at sætte borgeren i centrum, mener Danmarks Apotekerforening.
 
"Det er positivt, at regeringen ønsker et styrket samarbejde i det nære sundhedsvæsen. Et bredt samarbejde mellem alle aktører er nødvendigt for at møde de udfordringer, vi i Danmark står over for", siger formand for Danmarks Apotekerforening, Anne Kahns.
 
Apotekerne har gennem flere år udbygget positionen i det nære sundhedsvæsen. Det har myndighederne bakket op om og gør det fortsat. Det fremgår af udspillet fra regeringen, at apotekerne kommer til at spille en vigtig rolle i de kommende års udbygning af det nære sundhedsvæsen. Regeringen vil se på, hvordan apotekernes rolle kan styrkes, blandt andet i forhold til ældre og kronisk syge. Det arbejde ser apotekerne meget frem til. Danmarks Apotekerforenings bud på, hvordan apotekerne kan løfte flere opgaver i det nære sundhedsvæsen fremgår af udspillet "Et medicinsikkert Danmark".

Udnyt alle sundhedskompetencer

Et bedre lokalt samarbejde mellem sygehuse, kommunernes plejepersonale og borgerens praktiserende læge, som udspillet beskriver, er vigtigt for et sammenhængende patientforløb. Det gælder også, hvis udgangspunktet fremover bliver 21 sundhedsklynger. Danmarks Apotekerforening opfordrer til, at man også i den forbindelse tænker alle sundhedsvæsenets parter - også apotekerne - ind.
 
"Vi skal se på, hvordan vi kan udnytte de muligheder, der ligger uden for eller imellem sygehus, læge og kommune. Om det kræver en egentlig reform eller kan klares på anden vis, vil jeg lade politikerne om, men vi skal hele tiden blive bedre til at tænke i nye tværgående samarbejder, der inddrager alle sundhedsprofessionelle", siger Anne Kahns.  

Fokus på medicinsikkerhed

Apotekerne havde gerne set et klart mål i sundhedsreformen om, at færre genindlægges og dør som følge af medicinproblemer. Med op imod 5.000 årlige dødsfald og 100.000 lægemiddelrelaterede indlæggelser er der et stort behov for at handle.
 
WHO lancerede i marts 2017 en verdensomspændende indsats "Medication without harm", der skal øge sikkerheden omkring medicinering. Målet er at halvere medicinfejl på verdensplan inden 2022. Danmark bakker op om WHO-initiativet med samarbejdet "Medicin uden skade", som har deltagelse af både myndigheder og en lang række interessenter i sundhedsvæsenet, herunder også apotekerne.
 
"Vi opfordrer til, at målet om en halvering af medicinfejl inden år 2022 indarbejdes i sundhedsreformen som en del af en egentlig vision for et medicinsikkert Danmark. Vi tror, det kan blive en katalysator for nye og intensiverede samarbejder på medicinsikkerhedsområdet," siger Anne Kahns.

Kontaktinformation

Presseansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm
mail: jbj@apotekerforeningen.dk
Pressetelefon: 27 73 21 85