Apotekerne skal understøtte lægerne i forbindelse med medicingennemgang

Forslag 1.2: Der bør etableres samarbejder mellem apoteker, regioner, almen praksis og kommuner om at foretage farmaceutisk medicingennemgang. Mange medicinfejl og dyre indlæggelser kan undgås, hvis farmaceutisk medicingennemgang tilbydes mere systematisk.

Ved en farmaceutisk medicingennemgang vurderer en apoteksfarmaceut, om den medicinske behandling er hensigtsmæssig, om der er problemer med bivirkninger, og om medicinen bruges korrekt og sikkert. Farmaceuten videreformidler resultatet til den behandlingsansvarlige læge, så de nødvendige ændringer kan blive gennemført.

Stadig flere lokale samarbejder viser, at apoteksfarmaceuter i samarbejde med kommuner, praktiserende læger og borgerne kan optimere medicineringen og minimere medicinproblemerne. Tidligere projekter og erfaringer med farmaceutiske medicingennemgange i kommunerne viser, at der er store offentlige besparelser og menneskelige gevinster ved, at borgere, der bruger mindst fem lægemidler, får foretaget en farmaceutisk medicingennemgang. Apotekerne bør derfor sammen med de regionale lægemiddelenheder understøtte de praktiserende læger, når de, i forlængelse af Handleplanen for den ældre medicinske patient, skal tilbyde medicingennemgang. Apotekernes mange erfaringer med medicingennemgang bør inddrages også i forhold til de ældre medicinske patienter.

I samarbejde med Københavns Kommune gennemførte farmaceuter fra københavnske apoteker i 2013 over 1.800 medicingennemgange for beboere på 43 plejecentre. Mere end 60 pct. af de ældre anvendte et eller flere såkaldte risikolægemidler, der gav anledning til forslag om ændring. Risikolægemidler stod for en fjerdedel af alle fundene. Efter godt tre måneder var 90 procent af de accepterede fund implementeret i samarbejde med borgerens egen læge. I gennemsnit fik borgerne efter medicingennemgangen 0,5 præparater færre pr. borger, og de fik medicin én gang mindre pr. dag. Samtidig havde plejepersonalet oplevet et løft i deres medicinkompetence, de havde fået styrket deres lægemiddelfaglige viden, og deres samarbejde med apotekets farmaceuter var blevet bedre.

Udover mere hensigtsmæssig og rationel lægemiddelbehandling vil en medicingennemgang typisk medføre færre medicingivninger og optimering af lægemiddelformer, hvilket letter hverdagen for borgerne og ikke mindst plejepersonalet. Færre medicingivninger minimerer ligeledes risikoen for fejl og giver en mere sikker medicinhåndtering. Apotekets farmaceutiske medicingennemgang bør derfor være en del af de kommunale og regionale indsatser. Det kunne være i forbindelse med, at borgere henvises til kommunale akutfunktioner, får opfølgende hjemmebesøg, som ressource til de faste plejehjemslæger eller lignende.

Det er til enhver tid den praktiserende læge, der er ansvarlig for den enkelte borgers medicinske behandling. Det er dog nødvendigt med et mere struktureret samarbejde om medicingennemgang, da de praktiserende læger ikke altid har ressourcer til systematisk at gennemgå alle patienters medicinering. Apotekernes ydelser skal derfor ses som en hjælp til lægen.

Fast tilknyttede læger på plejecentre

Apoteket bør ligeledes være samarbejdspartner i forbindelse med implementeringen af den landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger på plejecentre.

Lægens tid skal blandt andet anvendes til at kigge på sygdoms- og helbredshistorie, herunder de pleje- og behandlingsmæssige behov, hvorfor det er relevant at anvende apotekets farmaceutiske medicingennemgang som input. Apoteksfarmaceuten kan gennemgå beboerens medicin som forberedelse til lægens borgergennemgang. Dermed sikres et bedre samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper samt bedst mulig udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet.

I Haderslev Kommune er der fra oktober 2014 og et år frem gennemført et pilotprojekt, hvor apoteksfarmaceuten har udført medicingennemgange på udvalgte plejehjemsbeboere. Som forberedelse til lægens hjemmebesøg gennemgik farmaceuten beboerens medicin. Samarbejdet var tilrettelagt således, at plejecentrets medicinansvarlige og apoteksfarmaceuten blev enige om en række anbefalinger til den enkelte borgers medicin. Disse anbefalinger lå så klar til lægen, som kunne bruge dem i sin vurdering og behandling af patienten. Denne model vil være fordelagtig som forberedelse til den faste læges gennemgang af beboerens medicin. Medicingennemgangene har ikke blot vist at være brugbar forberedelse for lægen, men de har også opkvalificeret plejepersonalet indenfor det lægemiddelfaglige område.

Generelt bør der etableres samarbejder, hvor farmaceuterne på apotekerne og farmaceuterne i regionerne samarbejder om et landsdækkende kvalitetssikret tilbud om medicingennemgang til borgere, hvor den praktiserende læge i det enkelte tilfælde vurderer, at der er behov. Borgeren kunne modtage medicingennemgangen hos en af aktørerne, afhængigt af borgerens øvrige kontakter med sundhedssektoren, men ressourcerne bør udnyttes i et samlet tilbud.

For at undersøge effekten af medicingennemgang til borgere, der ikke er omfattet af kommunale ydelser på apoteket, er der igangsat et projekt mellem Apotekerforeningen og Sundheds- og Ældreministeriet om medicingennemgang. Projektet indebærer, at op mod 1.000 borgere, der er over 65 år, og som tager mere end fem lægemidler, tilbydes gratis medicingennemgang. Projektet afsluttes i 2018.

I dag afhænger tilbud om medicingennemgang af, hvor i landet borgeren bor. Nogle borgere får gennemgået deres medicin hos lægen. I andre tilfælde har kommunen en aftale med et apotek. Tilbuddene er også forskellige fra region til region og mellem hospitaler. Et systematisk samarbejde vil sikre ensartet kvalitet over hele landet.