En del medicin udleveres i dag vederlagsfrit fra sygehusenes ambulatorier og specialafdelinger til ikke-indlagte patienter. Det skyldes, at man betragter patienterne som værende i fortsat sygehusbehandling, og at sygehusbehandling er gratis.

Nogle patienter får medicinen udleveret vederlagsfrit på sygehuset, fordi der er behov for tæt styring af medicineringen eller overvågning af indtagelse af medicinen fra en specialafdeling med særlig viden og kompetencer. Men mange af patienterne er i stabil behandling og får blot medicinen udleveret vederlagsfrit på sygehuset og anvender den efterfølgende i hjemmet.

Denne ordning bidrager ifølge en Implement-analyse fra 2016 til unødigt medicinspild, risiko for complianceproblemer og unødigt ressourceforbrug på ambulatorier og specialafdelinger. Sygehuse peger i rapporten på, at spild opstår ved patienters noncompliance og kassation ved behandlingsskift, når der udleveres store pakker vederlagsfri medicin. Der peges på, at det kan gøres mere rationelt og billigere ved at udlevere den vederlagsfri medicin til kortere perioder ad gangen fra lokale apoteker. Da det lokale apotek er tættere på borgeren, er det nemmere for borgeren at hente mindre portioner medicin, som bidrager til mindre medicinspild. Hvis medicinudleveringen flyttes fra sygehuset til det lokale apotek, undgår man også, at afhentning af medicin på sygehuset udløser tidskrævende klinisk kontakt. Sygeplejerskernes kompetencer kan dermed bruges til noget andet end medicinhåndtering.

Flere regioner har allerede indgået aftaler om, at apoteker i primærsektoren på vegne af regionen udleverer vederlagsfri medicin til behandling af visse resistente bakterier, MRSA-medicin[1]. Fordelene ved udlevering af MRSA-medicin fra apoteker i primærsektoren er, at patientsikkerheden øges, da behandlingen kan iværksættes, hurtigt efter at prøvesvar foreligger, så smitterisikoen begrænses. Samtidig har borgeren bedre tilgængelighed til det lokale apotek i form af kortere transportafstand og længere åbningstider end til sygehuset.

Flere regioner har også valgt at lade apoteker i primærsektoren stå for vederlagsfri udlevering af lægemidler, som skal anvendes af patienten før undersøgelser med koloskopi, bl.a. i forbindelse med det landsdækkende tarmkræftscreeningsprogram. Der er således intet til hinder for, at det lokale apotek i primærsektoren kan stå for udlevering af og rådgivning om lægemidler, som ønskes udleveret vederlagsfrit til patienten.

Det foreslås for det første, at de gode erfaringer med den vederlagsfri udlevering af MRSA-medicin og andre lægemidler udbredes til hele landet. For det andet foreslås det, at regionernes liste over vederlagsfri udlevering af medicin gennemgås nøje med henblik på at vurdere, hvilke lægemidler der med fordel kan udleveres fra apoteker i primærsektoren. Det vil kunne bidrage til en mere omkostningseffektiv udnyttelse af ressourcerne, når medicinen udleveres på laveste effektive omsorgsniveau.

 

[1] MRSA er en forkortelse for Methicilin-Resistente Staphylococcus Aureus.