Med indførelsen af FMK får sundhedspersoner på apoteker, hos praktiserende læger og i plejesektor adgang til de samme oplysninger om borgernes medicin. Det giver mulighed for, at der kan træffes behandlingsbeslutninger på et bedre grundlag, og det øger patientsikkerheden. For at de nye muligheder, som FMK giver, kan udnyttes, er det afgørende, at der er fokus på korrekt anvendelse af FMK i hele sundhedssektoren.

Apotekerne får i dag receptoplysninger fra FMK. Inden udgangen af april 2017 skal FMK være integreret direkte i apotekssystemerne. Det giver mulighed for et kvalitetsløft til apotekernes rådgivning, leveringen af sundhedsydelser samt kommunikation med øvrige sundhedspersoner.

For at opnå størst mulig patientsikkerhed og sikre opdaterede oplysninger om den faktisk udleverede medicin er det vigtigt, at registreringer af ændringer på borgerens medicinkort, lægemiddelordinationer og recepter er synlige for alle involverede aktører. Når apoteket foretager receptkorrektioner, er det i dag ikke muligt for apoteket at indberette de korrigerede oplysninger til FMK. Det gælder for eksempel, når apoteket efter aftale med lægen har korrigeret en fejl i recepten, eller når apoteket er nødsaget til at korrigere for længerevarende restordrer på lægemidler. I disse tilfælde skal apoteket kunne korrigere oplysninger i FMK, så både plejepersonalet og lægen kan se ændringen.

FMK skal også være en naturlig del af kommunikationen mellem apotek og læge. Apotekerne skal gennem FMK kunne informere lægerne om gennemførte medicinsamtaler og medicingennemgange samt informere om genudleveret medicin eller opstart af behandlinger efter protokol, hvis denne form for udlevering af medicin besluttes. Funktioner til denne type kommunikation findes ikke i FMK i dag.

FMK er også grundlaget for at sikre, at apoteket kan have medicinen klar, når borgere udskrives fra sygehus eller kommer direkte fra lægen. Det fungerer i langt de fleste tilfælde i forhold til praktiserende læger. I forhold til sygehusene er der behov for, at der etableres procedurer, der sikrer, at recepten er sendt til FMK senest på det tidspunkt, hvor patienten forlader hospitalsafdelingen.