Dosisdispensering er en effektiv og patientsikker måde at opnå bedre brug af medicin for borgere, som bruger flere lægemidler, og som er i varig medicinering.

FMK giver gode muligheder for at udnytte potentialet i dosisdispensering bedre. Men brugen af dosisdispensering er i dag faldende, fordi der mangler en digital understøttelse af ordningen, som kan sikre effektiv kommunikation mellem sundhedspersoner på tværs af sektorer. Derfor bliver ordningen ikke anvendt af så mange borgere, som reelt ville have gavn af løsningen.

På apoteksområdet er der i forbindelse med bruttoavanceaftalen for 2016 og 2017 indgået aftale med Sundheds- og Ældreministeriet om, at apotekerne ibrugtager dosisdispenseringsmodulet i FMK inden udgangen af 2017.

Den digitale understøttelse er dog kun brugbar og meningsfuld, hvis den anvendes af alle parter. Derfor skal der stilles krav om samtidig gennemførelse af løsningen i lægepraksissystemer, kommunernes omsorgssystemer, sygehusenes journalsystemer og i apotekernes systemer.