Efter en lang valgkamp ser vi frem mod en ny politisk hverdag. På sundhedsområdet fyldte rekruttering og fastholdelse af sundhedsfaglige medarbejdere samt løft af psykiatrien i debatten. Det er markante udfordringer, hvor vi kan forvente politisk handling.

Valgkampen handlede mindre om medicin, forebyggelse og borgernes egen håndtering af sundhed og sygdom i hjemmet. Her er der også behov for handling. 

Medicin er en del af de fleste behandlingsforløb. Brugt rigtigt kan medicin helbrede og give gode liv selv med en kronisk sygdom. Brugt forkert ser vi dårlig livskvalitet, forværring af sygdom, sygemeldinger og indlæggelser. 

Der er et stort potentiale i at sikre, at alle får den medicin, de har brug for, og får den bedste mulige effekt af at bruge den. Vaccination er et andet effektivt redskab til at forebygge sygdom og undgå overbelastning af et presset sundhedsvæsen. 

På apotekerne møder vi både de borgere, der har styr på deres medicin, sundhed og sygdom, og dem, der er usikre, ikke har råd til medicinen eller ikke får hjælp nok til at få styr på det hele. 

Med følgende fem forslag kan apotekerne være med til at gøre flere borgere medicinsikre og lette presset andre steder i sundhedsvæsenet.

Flere skal have dosispakket medicin 
Flere borgere skal have mulighed for at få deres medicin dosispakket på apoteket. Medicin pakket i dosisposer er mere sikkert, forebygger fejl og kan gøre flere medicinbrugere selvhjulpne. Men der er stor forskel på, om den enkelte læge og kommune gør borgerne opmærksomme på muligheden. Derfor bruger sygeplejersker og SOSU’er alt for meget tid på manuelt at dosere medicin til ældre, syge og svage borgere. Undersøgelser viser, at hvis man udbreder brugen af maskinelt dosispakket medicin til alle kommuner, vil det frigive 850 årsværk i plejesektoren. 

For at fjerne barrierer for udbredelse af dosispakket medicin skal der skabes bedre rammer for samarbejde mellem aktørerne, ensartede og smidige regler på tværs, og den sidste rest af brugerbetalingen for borgerne skal fjernes.   

Vaccination skal tilbydes lokalt
Personalet på landets apoteker har de seneste år vaccineret stadigt flere danskere mod influenza og sidste år også mod COVID-19. I år har regionerne ansvaret for vaccination af borgerne mod influenza og COVID-19, og de fleste regioner tilbyder vaccination i regionale centre, som er oprettet til lejligheden. 

Tilgængelighed er en afgørende faktor, når målet er at få en høj vaccinationsrate. Derfor skal vi have vaccination til at være en almindelig opgave i sundhedsvæsenet, hvor borgerne kan blive vaccineret lokalt – hos lægen og på apoteket. Så undgår borgerne også lang transporttid.

I dag sker vaccination på apoteket på delegation fra en læge. Danmark er et af de få lande i Europa, hvor vaccination forudsætter lægedelegation. En mere smidig brug af ressourcerne vil både øge tilslutningen og aflaste andre dele af sundhedsvæsenet. Derfor mener vi, at personalet på apoteket skal have en opgavespecifik autorisation til at vaccinere. 

Medicinsamtaler og støtte til pårørende skal være en del af de kommende kvalitetspakker

Flere og flere lider af de store kroniske folkesygdomme som diabetes, KOL og hjertekar-problemer og får medicin som led i deres behandling. På apotekerne tilbyder vi medicinsamtaler, så borgerne bliver trygge ved at bruge deres medicin og mere selvhjulpne. For at løfte medicinsikkerheden bør disse samtaler udbredes og tilbydes flere patientgrupper. For eksempel nyudskrevne patienter, der ofte har fået ændret i deres medicin på hospitalet. 

De politiske planer på kronikerområdet handler om at løfte kvaliteten af behandlingen med nationale kvalitetsplaner og -pakker, så flere kan leve godt med deres sygdom. Vi foreslår, at medicinsikkerhed bliver et fokusområde i disse planer, og helt konkret foreslår vi at ”komme en medicinsamtale i pakken”. 

Medicingennemgang skal være en rettighed ved indflytning på plejehjem 
Plejehjemsbeboere får i gennemsnit otte forskellige lægemidler - og mange får meget mere. Det øger risikoen for fejl og kan gå ud over livskvaliteten. 

Det skal være trygt og medicinsikkert, at bo på plejehjem. Derfor foreslår vi, at det bliver en patientrettighed, at alle nye beboere på plejehjem tilbydes en medicingennemgang ved indflytning og efter behov. 

Sundhedsstyrelsen har også i sin rapport om polyfarmaci ved multisygdom anbefalet, at flere får tilbudt en medicingennemgang. Opgaven skal ligge hos den praktiserende læge, men styrelsen anbefaler, at andre sundhedsprofessionelle kan inddrages til forberedende og eventuelt opfølgende arbejde. 

Som led i arbejdet med at sikre, at ressourcerne i sundhedsvæsenet udnyttes bedst muligt, foreslår vi, at der etableres rammer for, at apotekets farmaceuter kan udføre en medicingennemgang ved indflytning på plejehjem, som kan forelægges plejehjemslægen til beslutning. 

Medicinkompetencerne i plejesektoren skal styrkes
Personalet på plejehjem og bosteder har et stort ansvar, når de skal håndtere beboernes medicin. Men de har ikke altid forudsætningerne for - og den nødvendige tid til - at løfte opgaverne. Derfor samarbejder apoteker og kommuner flere steder om at løfte personalets kompetencer. Det sker ved, at personale fra apotekerne kommer ud på plejehjem og bosteder og underviser personalet og bidrager til kvalitetssikring af medicinhåndteringen på stedet. 

Omfanget af sådanne samarbejdsaftaler er imidlertid begrænset, varierer fra kommune til kommune og er ofte knyttet op på tidsbegrænsede puljer og projekter. Når et projekt udløber, stopper indsatsen ofte. Derfor er der et stort potentiale i at få en større og mere stabil udbredelse. 

Vi foreslår, at man i arbejdet med nationale kvalitetsplaner gør det til et kvalitetskrav, at alle relevante medarbejdere på plejehjem og bosteder regelmæssigt delta-ger i undervisning om sikker håndtering af medicin. Det øger medicinsikkerheden for borgerne og er med til at sikre, at personalet har bedre forudsætninger for at forebygge fejl og indlæggelser. 

Sundhedsreformaftalen viser vejen
I foråret indgik alle Folketingets daværende partier en bred aftale om en sundheds-reform, der sigter på at løse sundhedsvæsenets udfordringer. Vi håber, at den står ved magt.

En udløber af reformaftalen er en arbejdsgruppe, der skal se på, hvilke nye opgaver apotekerne med fordel kan varetage for at øge medicinsikkerheden og aflaste andre i sundhedsvæsenet. Her ser man bl.a. på en ny model for ordination og substitution, hvor den praktiserende læge kan koncentrere sig om at vælge den bedste behandling til patienten, mens apoteket skal sikre, at det billigste handelsnavn og den optimale pakningsstørrelse udleveres. Vi opfordrer regeringen til at stille ambitiøse krav til arbejdsgruppen. Det er bl.a. her, løsningerne skal aftales.

Der er også fortsat brug for en robusthedskommission, der skal sikre tilstrækkeligt personale og mere fleksibilitet og tværfaglighed i opgaveløsningen i sundhedsvæsenet. På apotekerne har vi hårdt brug for flere farmakonomer. De er også efterspurgt på sygehusene. Vi opfordrer derfor til, at man ser på, hvordan man kan sikre en lokalt forankret uddannelse af flere farmakonomer.

Så kære nye regering og jer, der får ansvar for det vigtige sundhedsområde: Vi håber, I vil lade jer inspirere og være med til at skabe et mere medicinsikkert sundhedsvæsen. 

Debatindlæg fra Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening. Bragt i Sundhedsmonitor 1/12 2022