Kronik (bragt i Altinget) af Jesper Gulev Larsen og Ann-Mari Grønbæk, formænd for henholdsvis Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen.

”.. hvis der kommer en borger hjem med en udskrivelse, hvor alt bare klapper, så er der næsten kage på kontoret. Og det er ikke altid, men oftest medicin, der er årsag til problemerne.”

Det er en barsk udtalelse, men det er desværre virkeligheden i mange kommuner, at det går galt med medicinen, når en borger er blevet udskrevet fra hospitalet til enten eget hjem eller plejehjem. 

Citatet kommer fra en medarbejder inden for sundheds- og socialområdet og er taget fra en ny undersøgelse, der afdækker medicinudfordringer i kommunerne.

Undersøgelsen er baseret på interview med 27 kommunale chefer og 17 medarbejdere fra kommunale institutioner, der alle håndterer medicin for borgerne. Og den peger på et stort behov for og efterspørgsel efter medicinfaglige kompetencer. For medicinen skaber problemer med alt fra overbehandling til opbevaring, dispensering og overholdelse af procedurer. 

Udfordringer med medicinsikkerheden
Medicinfejl er ikke til at spøge med. Det kan have alvorlige konsekvenser for de ældre, svækkede borgere, hvis der ikke er styr på den ordinerede medicin, medicinlister og medicinbeholdning. 

Kommunale institutioner såsom plejehjem, hjemmeplejen og bosteder håndterer borgere med omfattende og kompleks medicinering – hvilket kommunerne ofte ikke er klar til at håndtere. Undersøgelsen viser, at følelsen af at være utilstrækkeligt klædt på til at håndtere borgernes medicin øger presset på medarbejderne.

Dette understreges også af et citat fra en kommunal chef, der siger, at ”vi får flere og flere borgere med mere og mere komplekse sundhedsmæssige problemstillinger og dermed også mere og mere kompleks medicinering, som vi ikke helt ved, om vi har mandskabet og kompetencerne til at løfte på den lange bane.”

Problemerne er kritiske for patientsikkerheden. Tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at 68 pct. af de utilsigtede hændelser, der registres på kommunale institutioner, skyldes problemer med medicinhåndtering. Ligeledes viser resultater fra tilsyn, at medicinhåndtering er et af de områder i plejesektoren, der ofte giver anledning til problemer med patientsikkerheden.

Med den demografiske udvikling, hvor vi lever længere, er mere multisyge og tager mere medicin end for bare 10 år siden, kalder dette på løsninger.

De helt generelle udfordringer med medicinsikkerheden skyldes blandt andet, at borgerne udskrives tidligere fra hospitalet. Desuden er medicin i sektorovergange en udfordring, som det indledende citat fra undersøgelsen viser. De kommunale medarbejdere står over for en tidskrævende og svær opgave med at identificere, hvilken medicin borgeren skal have, og hvordan medicinen kan leveres fra hospitalet eller apoteket.

Undersøgelsen viser også, at kommunerne er motiverede for at arbejde med kvalitet og sikkerhed på medicinområdet. Men de kommunale chefer og medarbejdere peger på, at det er svært at efterleve de mange og forskellige procedurer og retningslinjer for medicin. 

Styrk samarbejdet mellem kommuner og apoteker
Når vi taler løsninger på medicinudfordringerne, så bør rapportens barske konklusioner være helt centrale: Kommunerne efterspørger hjælp. Og undersøgelsen viser, at de har brug for at få tilført kompetencer inden for medicinområdet.

Her er det oplagt at tænke på apotekernes farmaceuter og farmakonomer, for deres kompetencer inden for medicin kan gøre en forskel for kommunerne og ikke mindst de borgere, der er i deres varetægt. For ingen borgere skal have problemer som følge af medicinfejl – og personalet skal ikke føle, at en hospitalsudskrivelse uden medicinfejl er så sjælden, at det skal fejres med kage.

Lad os få styrket samarbejdet mellem kommuner og apoteker. Samarbejdet om undervisning og kvalitetssikring af medicinhåndtering har eksisteret i flere år. 

Men omfanget er begrænset, varierer fra kommune til kommune, og er ofte knyttet op på tidsbegrænsede puljer og projekter. Når et projekt udløber, stopper indsatsen ofte. Der er et stort potentiale i en større og mere stabil udbredelse. 

Derfor opfordrer vi til, at man i arbejdet med en national kvalitetsplan med kvalitetspakker ser på, om det skal være et krav, at alle relevante medarbejdere på plejehjem og bosteder regelmæssigt deltager i undervisning om sikker håndtering af medicin. 

Regeringens ønske med en kvalitetsplan er netop at løfte den nære indsats til mennesker med kroniske sygdomme, så kvaliteten følger med, når mere behandling skal foregå i kommunerne. Apotekerne kan være med til at løfte undervisningsopgaven og styrke medicinkompetencerne i plejesektoren. 

Lige nu bliver anbefalingerne til fremtidens sundhedsvæsen gjort klar i Robusthedskommissionen. Og en arbejdsgruppe, der er nedsat i forbindelse med sundhedsreformen, drøfter, hvordan apotekerne kan varetage flere opgaver, end de gør i dag – for eksempel inden for medicinhåndtering, reduceret medicinspild og mindsket risiko for medicinfejl. 

Her skal øget samarbejde mellem apoteker og kommuner også tænkes ind for at styrke medicinsikkerheden og aflaste et meget presset personale i kommunerne.

Der er altså nok at tage fat på i kommunerne, når det gælder om at hæve medarbejdernes kompetencer på medicinområdet. Apotekerne er klar til at hjælpe!