Flere skal have dosispakket deres medicin, flere skal have mulighed for at få medicinsamtaler, recepten skal moderniseres, og apotekerne skal have udvidet deres muligheder for at substituere og dermed hjælpe borgerne og lette lægernes arbejde.

Sådan lyder et par af de konkrete anbefalinger fra den arbejdsgruppe med Indenrigs- og Sundhedsministeriet i spidsen, som politikerne i maj 2022 nedsatte som en del af den brede politiske aftale om en sundhedsreform. Også Danske Regioner og KL står bag anbefalingerne.

Målet har været at identificere områder, hvor apotekernes kompetencer kan komme yderligere i spil.

Arbejdsgruppen er netop kommet med 18 anbefalinger om modernisering af arbejdsgange på medicinområdet og nye opgaver, som apotekerne kan varetage og på den måde aflaste andre dele af sundhedsvæsenet.

Dosispakket medicin frigiver årsværk
Dosispakket medicin er et af de områder, hvor vi på apotekerne i forvejen står stærkt og har mange års erfaring. Der skal nu skabes de rigtige rammer for at udbrede brugen af dosispakket medicin – en service, der har potentiale til at frigøre op mod 900 årsværk på plejecentre og i hjemme- og sygeplejen i kommunerne, som så kan varetage pleje fremfor at dosere medicin.

Andre initiativer handler om, hvordan vi på apotekerne i endnu højere grad end i dag kan stå for vejledning til pårørende samt til sundheds- og plejepersonale, der håndterer borgeres medicin.

Vi skal også kunne tilbyde flere samtaler om medicin, og i lægedækningstruede områder skal farmaceuter fra apotekerne kunne aflaste lægerne ved at rydde op i borgernes medicin og efter aftale med lægen udfase den, der ikke længere er nødvendig.

Sektorovergange har også haft arbejdsgruppens fokus. For der sker mange fejl og misforståelser omkring medicin, når borgerne udskrives fra hospitalet. Derfor skal vi inddrages i samarbejdet i sundhedsklyngerne, når medicin er på dagsordenen.

Arbejdsgruppen anbefaler også, at brugen af recepten moderniseres, og at lægerne får mulighed for at anvende det generiske navn ved ordination frem for handelsnavnet, ligesom mulighederne for udvidet substitution skal undersøges.

Apoteker ses som ressource
Alt dette er sød musik i vores ører.

Vi har i apotekssektoren i mange år arbejdet for at få skabt de nødvendige rammer for, at vores dygtige farmaceuter og farmakonomer i højere grad kan bruge deres faglighed og bidrage til at løse udfordringerne i den pressede sundhedssektor.

Derfor er det glædeligt, at vi på apotekerne i højere grad end tidligere bliver betragtet som en ressource i det nære sundhedsvæsen. Det er en tendens, som vi også ser i andre lande, og som jeg tror fortsætter.

Nu skal vi have alle disse anbefalinger til at blive til virkelighed på apotekerne. Således kræver en række af de foreslåede tiltag yderligere afklaring, før de kan implementeres, så flere kan få hjælp til at bruge deres medicin rigtigt.

Jeg vil gerne takke de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen for den store opbakning og lyst til at finde løsninger.

Vi har været rørende enige om, at alle dele af sundhedssektoren skal bidrage til løsninger – også apotekerne.