Der er et kæmpestort potentiale i at overlade opgaven med at dosispakke borgernes medicin til maskinerne på et de seks pakkeapoteker, der er placeret rundt om i landet. Det slår en analyse bestilt af bl.a. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner fast.

Dosispakkemaskinerne kan pakke medicinen hurtigere og med færre fejl end den kommunale sundhedsmedarbejder, og borgerne er generelt meget tilfredse med denne dispenseringsform. Men måske vigtigst af alt, så kan man ifølge analysen frigive op mod 900 medarbejdere i plejesektoren og dermed være med til at løse nogle af problemerne med rekruttering i sundhedssektoren. 

I dag modtager kun 38.000 borgere deres medicin i dosisruller fra apoteket. Men Apotekerforeningen har længe peget på, at der er et potentiale på op mod 100.000 dosisbrugere eller flere, hvis man sammenligner med eksempelvis Sverige. Her er der omkring fire gange flere dosisbrugere end i Danmark i forhold til antallet af indbyggere. Dosispakkeapotekerne melder, at de har kapacitet til en sådan aktivitetsudvidelse - især hvis der kommer stabilitet i målgruppens omfang, og myndighederne tilpasser gamle administrativt tunge regler til nye tider.

Analyse med vigtige anbefalinger
At overlade arbejdet med at pakke medicin til sundhedsteknologien er altså en ren vindersag. Det er næsten alle enige om. Men analysen, der er udarbejdet af Muusmann, peger på en række barrierer, der begrænser udbredelsen. At få identificeret problemerne er et vigtigt skridt på vejen til at få dem løst, og analysen indeholder en række værdifulde anbefalinger.

Blandt andet bør man i landets regioner og kommuner have fælles, ensartede kriterier for, hvem der bør tilbydes maskinel dosispakning. Desuden anbefales det, at de praktiserende læger bliver kompetenceudviklet til at håndtere overgangen til dosis-pakning og få det indarbejdet i rutiner og aftaler med apotek og kommune.

Endelig vil vi pege på behovet for at gøre sygehusene bedre rustet til at tage ansvar for dosispakning, når borgerne bliver indlagt og udskrevet. Det kunne blandt andet ske som en del af det 72 timers behandlingsansvar, som sygehusene nu får i forbindelse med udskrivelse af en patient. 

Et vigtigt skridt i den rigtige retning
I Apotekerforeningen er vi enige i analysens anbefalinger, og vi er med i den følgegruppe, der sammen med bl.a. regioner, praktiserende læger og kommuner arbejder for at udbrede brugen af dosispakket medicin. Vi ser analysen som et vigtigt skridt i retning af at få implementeret tilbuddet. 

Der er jo i bund og grund tale om en forandringsproces i det offentlige. Den bliver meget nemmere, hvis der (som foreslået i analysen) bliver gjort op med de besværlige regler, der lige nu spænder ben for implementeringen. For eksempel udgør borgerens egenbetaling for pakkegebyret en barriere, og derfor ser vi frem til at få undersøgt, om der er hjemmel til, at kommunerne betaler borgerens andel af gebyret – som man gør i andre nordiske lande. 

Vi ser også gerne på, hvordan vi kan ændre arbejdsfordelingen i det nære sundhedsvæsen, hvor kommuner og apoteker i højere grad kan tage over på en række opgaver - eksempelvis i forbindelse med dosispakning. På den måde kan man aflaste de praktiserende læger, så de kan fokusere på kerneopgaven.

For os at se er det i høj grad et spørgsmål om vilje til at få dosispakning indført - hvad vi da også kan se i de kommuner, som har taget ordningen til sig i forhold til deres borgere på plejehjem, i hjemmeplejen og på bosteder. Vi er glade for, at der nu gøres en mere systematisk indsats for at få rammerne på plads og ordningen implementeret i praksis. Vi er jo alle enige om, at det er en god ide, så lad os komme i gang!


Læs rapporten her: Dosispakket medicin kan frigøre op til 900 årsværk i kommunerne