6 ud af 10 borgere over 75 år bruger tre eller flere slags receptpligtig medicin. Og en tredjedel af vores ældre medborgere bruger fem forskellige slags medicin eller mere. Men det er langt fra altid, at medicinen bliver taget i den mængde og på den måde, som lægen har ordineret. 

Det kan skyldes misforståelser, forvirring omkring dosering, bivirkninger eller noget helt fjerde. Faktisk anslås det, at 10 pct. af alle sygehusindlæggelser hos patienter over 65 år skyldes uhensigtsmæssig medicinering – det vil sige for lidt eller for meget medicin. 

Derfor kan det undre, at ordet ’medicin’ ikke er nævnt med et enkelt ord i regeringens udspil til en ældrereform. For der er meget at hente på ældres sundhed og velvære, hvis man sikrer, at der i ældreplejen er helt styr på medicineringen.

På apotekerne står vi klar til at hjælpe. Der bør sættes ind på flere fronter. 

Medicin i dosisruller
Dels bør flere tage imod tilbuddet om at få maskinelt dosispakket deres medicin på apoteket. Det sikrer mere korrekt medicinefterlevelse, og det sikrer, at plejepersona-let kan koncentrere sig om den borgernære omsorg og nærvær. Potentialet er stort. Det anslås, at man kan frigive op mod 900 fuldtidsstillinger i ældreplejen landet over. 

Og ser vi på, hvordan ordningen er udnyttet i eksempelvis Norge, så er potentialet næsten dobbelt så stort herhjemme, hvor 45.000 danskere i dag modtager deres medicin i en dosispakket rulle. Det er muligvis et af de elementer, der henvises til i regeringsudspillet, når der tales om ’udbredelse af velfærdsteknologi’. 

Undervisning af plejepersonale
Der er også rigtigt meget at hente ved at give plejepersonalet et kompetenceløft, når det gælder medicin. De har et stort ansvar for at håndtere borgernes medicin og er ikke altid klædt på til opgaven. Medicinsikkerheden vil generelt blive forbedret, og vi vil kunne undgå mange fejl og utilsigtede hændelser ved at tilbyde alle et undervisningsforløb, der løfter medarbejdernes kompetencer. 

Vi har netop afsluttet projektet ’Styrket medicinhåndtering i kommunerne’, hvor medarbejdere fra plejesektoren i 20 kommuner som et forsøg har fået et kursus i sikker medicinhåndtering. Erfaringerne fra de i alt 60 undervisningshold viser, at der er betydelige gevinster at hente: Plejepersonalet får en bedre forståelse for den medicinske behandling, og samtidig forbedres procedurer og arbejdsgange for medicinhåndtering. Det øger medicinsikkerheden for borgerne og er med til at sikre, at personalet har forudsætninger for at forebygge fejl og indlæggelser.

Det vil vi anbefale bliver udbredt til samtlige landets kommuner. 

Pårørende er en ressource
Regeringsudspillet lægger også op til et tættere samspil med pårørende og civilsamfundet. På apotekerne oplever vi, hvordan de pårørende ofte er involverede i at hjælpe deres nære med medicinhåndtering. Men de har ikke altid de nødvendige kompetencer, og det skaber en utryghed for den pårørende og en risiko for patientsikkerheden. 

Derfor har apotekerne udviklet og afprøvet et tilbud for pårørende til medicinbrugere, hvor de får en viden, der bedre gør dem i stand til at håndtere medicinen. Det tilbud ser vi også gerne udbredt.

Bekæmp overmedicinering
Endelig er der fokus på at sætte ind over for overmedicinering – ikke mindst når det gælder beboere på plejehjem. De får i gennemsnit otte forskellige lægemidler, og ofte kan en del af medicinen undværes, fordi den ikke virker efter langvarig brug, eller fordi behandlingen er uhensigtsmæssig. 

Vi støtter derfor Ældre Sagens anbefaling om, at beboere på plejehjem får gennem-gået deres medicin i et samarbejde mellem plejehjemslægen og en apoteksfarmaceut. Og vi opfordrer til, at ordningen med plejehjemslæger suppleres med en ordning med farmaceuter fra apoteket, der jævnligt kommer på besøg og er med til at sikre, at ingen får for meget og unødvendig medicin. 

Vi tror ligesom regeringen på frihed under ansvar. Men vi tror også på, at kvalitet i ældreplejen kun sikres, hvis alle har de rigtige kompetencer – også når det gælder medicin.