Af Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening

Danske Regioner vil overtage ansvaret for hele sundhedsvæsenet og styre de praktiserende læger tættere. Løsningen fra KL er at øge sundhedsklyngernes magt og handlemuligheder. Målet er for begge parter at skabe bedre sammenhæng for patienterne og gøre det muligt at løfte alle sundhedsopgaver med de tilgængelige ressourcer. 

Apotekerne er en del af sundhedsvæsenet, og vi deltager i debatten på baggrund af vores erfaringer og vores visioner på medicinområdet. Her er udfordringerne de samme som i resten af sektoren: Nye muligheder for at løfte medicinsikkerheden skal løftes med begrænsede ressourcer.

Apotekerne er en del af løsningen 
En arbejdsgruppe under Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anbefalet, at apotekerne skal varetage flere opgaver og aflaste andre i sundhedsvæsenet. Udkastet til en ny apotekerlov, der skal implementere flere af anbefalingerne, er i høring. Vi har selv efterspurgt denne udvikling. Vi ser et stort potentiale for, at vi kan være med til at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet og bidrage til den nødvendige omstilling, hvor det nære sundhedsvæsen løfter mere.

Men det forudsætter, at de regulatoriske rammer i sektoren tilpasses. De må følge med, så vi kan afhjælpe de stigende rekrutteringsudfordringer, vi oplever på apotekerne. Farmakonomer tager i stigende grad ansættelse på hospitaler, og udviklingen i life-science-industrien har skabt stor efterspørgsel efter farmaceuter. Det risikerer at gå ud over befolkningens lette adgang til receptpligtig medicin i hele landet. Vi arbejder for, at der uddannes flere. Men vi har også behov for andre løsninger her og nu.

Rekrutteringsfremmende tiltag
De mange kommissioner på sundhedsområdet efterspørger fordomsfri nytænkning for at løse de store udfordringer. Den nytænkning har vi også brug for i forhold til ændringer af apotekerloven.

Konkret foreslår vi, at der i apotekerloven skabes grundlag for udvidet brug af andre faggrupper til at hjælpe det sundhedsfaglige personale på apoteket. Vi vil opretholde den nødvendige sikkerhed og kvalitet ved, at der fortsat skal stilles krav om, at det er apotekets farmakonomer og farmaceuter, der står for den faglige kontrol af ekspeditionen, afdækning af eventuelle lægemiddelrelaterede problemstillinger og rådgivning i øvrigt.

Der er også behov for mere fleksible regler for apotekernes åbningstider og for en modernisering af udnævnelsesproceduren, så farmaceuternes karrieremuligheder i apotekssektoren bliver bedre. 

Bedre brug af sundhed-it
Der er også brug for nytænkning i måden, vi bruger sundheds-it på. De senere år har apotekerne fået installeret fremtagningsrobotter og enkelte steder også scan-selv løsninger til køb af andre varer end medicin. Vi vil gerne gå endnu længere. Vi lægger op til en dialog om, hvordan regler og retningslinjer kan tilpasses, så vi kan udvikle digital understøttet udlevering af medicin. 

Hvis man som borger er vant til at tage en bestemt slags medicin igennem mange år og har fået rådgivning om anvendelse og evt. bivirkninger, kunne det være hensigtsmæssigt, at man - i de tilfælde, hvor det drejer sig om relativt ufarlig og ukompliceret medicin - fik lov til at afhente sin medicin direkte i robotten på apoteket. Så kunne man, måske en gang om året, blive henvist til rådgivning i skranken, så man sammen kunne sikre sig, at alt var som det skulle være.

Modernisering af recepten
Vi ser også store muligheder i at bruge det fælles medicinkort (FMK) bedre. Sammen med lægerne har vi foreslået en modernisering af brugen af recepten, der kan give en bedre arbejdsdeling mellem apoteker og læger i forbindelse med ordination og substitution. Det kan aflaste lægerne og samtidig gøre det lettere for patienterne at få et andet lægemiddel, når der opstår leveringssvigt, eller når priserne pludseligt stiger.

Maskinel dosispakning af medicin er i vækst. Men også her er der brug for at justere rammerne for at øge udbredelsen. Beregninger viser, at hvis ordningen bliver implementeret fuldt ud, så kan der i landets kommuner frigives op mod 900 sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere, som så kan varetage pleje frem for at dosere medicin.

Det var enkelte eksempler fra vores område på helt nødvendige ændringer, der skal sikre, at apotekerne - på trods af rekrutteringsudfordringer - kan være med til at fremtidssikre sundhedsvæsnet. Så mens de store slås om magten i sundhedssektoren, arbejder apotekerne på at få gennemført nødvendige praktiske og strukturelle ændringer, så vi kan hjælpe og aflaste et i forvejen presset sundhedssystem.