Apotekerne kan styrke samarbejdet om medicin i sundhedsklyngerne

Det mener apotekerne om sundhedsklynger


Medicinproblemerne opstår ofte i sektorovergange. Når patienter udskrives fra sygehuse til kommunal pleje eller kommer hjem, kan der opstå forvirring om, hvilken medicin der nu skal tages. Der kan også være usikkerhed om regler og muligheder på tværs af sektorer. Op mod 40 pct. af alle indlæggelser af ældre på medicinske afdelinger er medicinrelaterede.

Apotekerne skal inddrages i arbejdet i sundhedsklyngerne. Det kan bidrage til bedre tværsektoriel dialog om de lægemiddelrelaterede udfordringer, som patienter oplever, når de befinder sig i sektorovergange


Forebyggelse af medicinproblemer i sektorovergange kræver samarbejde mellem sygehus, praktiserende læge, plejepersonale og apoteket samt viden og kommunikation på tværs.

Sundhedsklyngerne er et oplagt forum for samarbejde om medicin. Klyngerne skal sikre sammenhæng på tværs af sundhedsområdet og bl.a. håndtere udfordringer og bedre forløb for ældre medicinske patienter og patienter med kronisk sygdom. Disse patientgrupper bruger mange lægemidler og kommer ofte på apoteket.

Men apotekerne har ikke indtil nu været en del af samarbejdet i sundhedsklyngerne. Nu anbefaler Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner, KL og Danmarks Apotekerforening, at apotekerne inddrages på en struktureret måde på ad hoc basis. Det kan for eksempel være på temamøder om medicin eller i underudvalg.

Apotekerne opfordrer til, at man i hver region og hver klynge drøfter, hvordan apotekerne kan inddrages lokalt. Det kan også være på mere fast basis både i sundhedsklyngerne og i regionens sundhedssamarbejdsudvalg.

Det må være et mål i hver region at få skabt et stærkt tværsektorielt forum for dialog om og løsning af lægemiddelrelaterede udfordringer.

I sundhedshuse - og hvis der etableres nærhospitaler - kan apotekerne også være med til at skabe bedre sammenhæng omkring borgernes medicin. De lokale apoteker skal tænkes ind i samarbejdet.

Baggrund

Med den politiske aftale om en sundhedsreform fra 2022 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle se på, hvilke opgaver apotekerne med fordel kan varetage. En af de 18 anbefalinger fra arbejdsgruppen bestående af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner, KL og Danmarks Apotekerforening var større inddragelse af apotekerne i sundhedsklyngerne.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF.