Medicin skal belaste miljøet mindst muligt

Det mener apotekerne om medicin og miljø


Medicin skal virke i kroppen hos mennesker eller dyr. Vi skal begrænse medicinens påvirkning af miljøet, hvor det kan gøre skade. 

Derfor modtager apotekerne medicinrester fra borgerne og sikrer i samarbejde med kommunerne, at medicinen destrueres forsvarligt.

Medicin er aktive stoffer og kan ikke undgå at påvirke miljøet. Apotekerne arbejder for, at påvirkningen bliver så lille som muligt, uden at det går ud over patienternes mulighed for behandling.

Apotekerne vil gerne rådgive om, hvordan medicin kan påvirke miljøet. Det kan vi ikke i dag, da informationen ikke er tilgængelig. Apotekerne foreslår derfor en lovændring, så industrien skal gøre information om miljøpåvirkning tilgængelig for apotekerne. Endvidere bør miljøpåvirkningen være pligtinformation på indlægssedler til medicin, så borgerne selv kan opsøge informationen.

Produktion af medicin skal foregå på en miljømæssigt forsvarlig måde. Det gælder både inden for EU og for medicin, som importeres fra tredjelande. Der bør indføres en lovændring, som sikrer de samme miljømæssige krav til produktionen af importeret medicin som i EU. Det gælder både udledningen af stoffer i produktionen og personalets sikkerhed.

Ved transport af medicin opfordrer apotekerne til, at man i alle led overvejer, hvordan man kan begrænse miljøbelastningen.

Når en borger starter en ny medicinsk behandling, bør lægen overveje at ordinere mindste pakning, indtil lægen ved, om borgeren kan tåle medicinen. Industrien bør altid kunne levere små pakninger. Derved undgås unødigt medicinspild.

Apotekerne opfordrer til, at emballagen/indpakningen bliver så miljømæssigt forsvarlig som muligt.

Baggrund

Medicin er aktive stoffer. Medicin kan forekomme i miljøet som et resultat af udledninger fra produktion, forbrug og bortskaffelse. Hovedparten af forbruget af medicin sker via primærsektoren – altså i borgerens egen hverdag. Derfor er borgerens håndtering af medicinen vigtig for, at miljøet belastes mindst muligt.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF