Politikpapirer

Patientsikkerheden skal styrkes via FMK

Det mener apotekerne om FMK – Fælles Medicinkort

 
FMK giver sundhedspersonalet et fælles overblik over borgernes medicin og recepter og dermed et bedre grundlag at rådgive ud fra. Apotekspersonalet kan blandt andet se, om der er dobbeltordinationer eller uhensigtsmæssig brug af flere forskellige slags medicin.

Alle, der har en rolle i borgernes behandling og brug af medicin, skal gøre brug af FMK. Apoteket er en naturlig bruger af FMK. Det gælder også praktiserende læger, speciallæger, sygehuse og plejepersonale i kommunerne.

Alle sundhedspersoner har ansvar for, at oplysninger i FMK altid er ajourførte, så de kan bruges til at give borgerne den bedste behandling.

FMK er kun så stærkt som det svageste led. Det er afgørende, at alle parter bruger og løbende opdaterer data.

Hvis samfundet og borgerne skal have fuldt udbytte af FMK, skal også botilbud, kriminalforsorgen og misbrugscentre tilknyttes systemet.

FMK skal udvikles, så det understøtter god kommunikation og smidige arbejdsgange for dosispakket medicin. Derved kan både apoteker, læger, sygehuse, og plejepersonale dele viden til gavn for medicinsikkerheden.

Baggrund

Det Fælles Medicinkort, FMK, drives af staten. FMK indeholder oplysninger om alle borgeres lægemiddelordinationer, recepter og aktuelle behandling med medicin.

Fejl i medicineringen er et stort problem. Mange af fejlene skyldes manglende overblik over, hvilken medicin der er udskrevet og udleveret til borgeren. Det Fælles Medicinkort (FMK) skaber grundlaget for, at alle sundhedspersoner kan dele de samme ajourførte oplysninger om borgerens medicin.

I dag overføres mere end 98 pct. af alle recepter til apotekerne via FMK. Anvendelse af papir-, telefon- og faxrecepter er begrænset til et minimum og er kun undtagelsesvist tilladt.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF