Ingen borgere skal have mere medicin end nødvendigt

Det mener apotekerne om uhensigtsmæssig medicinering


Patienter med flere kroniske sygdomme behandles ofte med flere forskellige lægemidler samtidig. Det kaldes polyfarmaci. Indimellem ses det, at behandlinger, som kun var tiltænkt for en kortere periode, fortsætter, uden at der reelt er et fortsat behov. Nogle borgere får dermed uhensigtsmæssig medicin. De risikerer at opleve bivirkninger, ringere livskvalitet og unødige kontakter til sundhedsvæsenet. Uhensigtsmæssig medicinering bør stoppes, så risiko for lægemiddelrelaterede problemer, bivirkninger og medicinspild undgås.

Læge og apotek kan samarbejde lokalt om at stoppe uhensigtsmæssig medicinering, så risiko for lægemiddelrelaterede problemer, bivirkninger og medicinspild undgås.

700.000 borgere tager mere end fem lægemidler. Risikoen for at opleve lægemiddelrelaterede problemer stiger, jo flere lægemidler man bruger.

Der er store menneskelige gevinster og offentlige besparelser ved at stoppe uhensigtsmæssig medicinering.

Internationale erfaringer viser besparelser, når patienter alene anvender den medicin, der er nødvendig, især via færre sundhedsudgifter til hospitalsindlæggelser og færre lægebesøg.

Det er vigtigt, at afmedicinering (pausering, dosisreduktion eller seponering) foregår i en tillidsfuld dialog mellem patienten og relevante sundhedspersoner.

Det er den praktiserende læge, der er ansvarlig for den enkelte borgers lægemiddelbehandling. Men skal vi til bunds i medicinproblemerne, kræver det samarbejde og bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet.

Personalet på landets apoteker er eksperter i lægemidler. Lægen og apoteksfarmaceuten kan ved lokalt samarbejde identificere borgere med uhensigtsmæssig medicin, og apoteket kan efter aftale med lægen hjælpe borgeren til mere hensigtsmæssig brug af medicin.

Forskning viser, at flere multisyge får fjernet overflødige lægemidler, når de får gennemgået deres medicin af en farmaceut.

Baggrund

Medicinproblemer giver sundhedssektoren store og unødvendige udgifter. Desuden har det store menneskelige omkostninger i form af sygefravær, dårligere sundhed og forringet livskvalitet. Op mod 100.000 bliver hvert år indlagt på grund af medicinproblemer, der kunne være forhindret. Op mod 40 procent af alle indlæggelser af ældre på medicinske afdelinger er medicinrelaterede. Halvdelen af disse kan forebygges.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF