Et medicinsikkert Danmark – apotekernes input til en sundhedsaftale

En sundhedsreform har været på den politiske dagsorden gennem flere år. Sundhedsvæsenet skal geares til at håndtere flere ældre og kronisk syge, og borgeren skal i centrum i et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

Apotekernes input til sundhedsreformen

En af de væsentligste indsatser bliver at styrke det nære sundhedsvæsen tæt på borgeren. Det er den del af sundhedssektoren, hvor apotekerne hører til.

Med dette udspil vil apotekerne give input til, hvordan man kan styrke fremtidens sundhedssektor tæt på borgeren.

Vi har selvfølgelig fokus på medicinområdet, hvor vores kompetencer er størst.

Medicin kan være farligt, hvis det bruges forkert. Hvert år bliver 100.000 indlagt på grund af forkert brug af medicin og op imod 5.000 dør. Mange af disse indlæggelser og dødsfald kan undgås.

Lad os bruge en sundhedsaftale til at bane vejen for fælles varige løsninger.

Brug for bredere samarbejde i det nære sundhedsvæsen

Sundhedsvæsenet er under pres fra flere behandlingskrævende ældre, øget efterspørgsel efter sundhedsydelser og stadig mere komplekse og omkostningstunge behandlinger. Det kræver nytænkning, når patienterne hurtigere skal ud fra hospitalerne og færdigbehandles i det nære sundhedsvæsen, hvor der er brug for alle gode kræfter til at gribe dem.

Men alt for ofte er der kun fokus på bedre samarbejde mellem regionernes sygehuse, kommunernes plejepersonale og borgerens praktiserende læge. Der er fokus på den traditionelle sundhedstrekant.

Det nære sundhedsvæsen er mere end det. Speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, fodterapeuter, diætister og apoteker råder over kompetencer og viden, der kan udnyttes bedre og sikre en mere sammenhængende sundhedsindsats tæt på borgeren.

Debatten om en ny sundhedsaftale bør forholde sig til, hvordan vi kan udvide sundhedstrekanten og se på de muligheder, der ligger uden for eller imellem sygehus, læge og kommune. Med borgeren i centrum skal der tænkes i nye tværgående samarbejder – også med private aktører.

Der er nødt til at ske en aflastning af læger, der ikke har kapacitet til at overtage alle de opgaver, der følger med udflytning af opgaver fra sygehusene. Og flere skal til for at aflaste kommunerne, hvor både kapacitet og kompetencer skal udbygges væsentligt, hvis det nære sundhedsvæsen skal kunne rumme og løfte nye opgaver.

Apotekerne opfordrer til en nytænkning af sundhedstrekanten – til en sundhedscirkel med borgeren i centrum. Det er afgørende, at alle relevante sundhedsprofessioner tænkes ind i samarbejdet om borgernes sundhed. Det er en forudsætning for mere sammenhængende tilbud for borgerne.

Vision for et medicinsikkert Danmark

Antallet af medicinfejl skal halveres inden 2022

En sundhedsaftale bør have en vision om et medicinsikkert Danmark. Med op imod 5.000 årlige dødsfald og 100.000 lægemiddelrelaterede indlæggelser er der et stort behov for at agere.

Der bør være et klart mål om, at færre genindlægges og færre dør som følge af medicinproblemer.

WHO lancerede i marts 2017 en verdensomspændende indsats ”Medication without harm”, der skal øge sikkerheden omkring medicinering. Målet er at halvere mængden af medicinfejl på verdensplan inden 2022.

Danmark bakker op om initiativet med samarbejdet ”Medicin uden skade”. Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed koordinerer indsatsen. Der er nedsat en programkomite, som har repræsentation fra en lang række interessenter i sundhedsvæsenet, herunder også apotekerne. Projektet skal kortlægge, hvor fejlene typisk sker og indkredse løsninger, som fungerer i praksis og udbrede disse. Forhåbningen er, at ”Medicin uden skade” bliver en katalysator for nye samarbejder på medicinsikkerhedsområdet.

Danmark er således allerede en del af WHO-initiativet med et fælles mål om at halvere antallet af medicinfejl.

Apotekerne opfordrer til, at målet om en halvering af medicinfejl indarbejdes i en sundhedsaftale som en del af en vision for et medicinsikkert Danmark.

Borgere i hele landet skal have god og lige adgang til sundhed og sikker medicin

Alle borgere i hele landet har krav på samme gode kvalitet og muligheder på sundheds- og medicinområdet. Det gælder også borgere i landdistrikter og yderområder, som ofte har langt til sygehuset og speciallægen mv. Borgere i yderområder bruger også oftere meget medicin – fordi der bor mange ældre – og har dermed en højere risiko for at opleve medicinproblemer. Det er derfor vigtigt, at der er gode lokale sundhedstilbud tæt på borgerne i yderområderne, og at der fortsat er god adgang til rådgivning og vejledning om medicin lokalt.

Det er vigtigt, at der fortsat er en god og lige adgang i hele landet til sundhedsydelser og rådgivning, der kan nedbringe risikoen for medicinproblemer.

Visionen for et medicinsikkert Danmark bør således omfatte målsætninger om, at:

  • alle borgere skal have samme muligheder på sundhedsområdet – det skal sikres, at borgere i landdistrikter har samme muligheder som i resten af landet
  • kvaliteten af sundhedstilbud skal være den samme i hele landet
  • prisen på medicin skal fortsat være ens i hele landet
  • alle borgere skal have råd til nødvendig medicin
  • der skal sikres og bevares god læge- og apoteksdækning i hele landet, så borgere fortsat har god tilgængelighed til sikker medicin
  • medicin skal altid ledsages af uvildig rådgivning om korrekt brug af medicin 3
  • alle borgere skal have mulighed for hjælp til at forstå deres lægemiddelbehandling og bruge deres medicin rigtigt
  • sundhedssektoren skal tage særlig hånd om udsatte og sårbare grupper (eksempelvis ældre medicinske patienter og borgere med handicap, demens eller psykiske lidelser).

Apotekernes forslag til et mere medicinsikkert Danmark

Apotekerne er samfundets lokale lægemiddeleksperter og kan spille en vigtig rolle, når antallet af medicinfejl skal ned, og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal styrkes.

Ønsket bag apotekerloven fra 2015 var bl.a., at apotekernes rolle som en del af sundhedssektoren skulle udvikles og udbygges. Det er vi godt i gang med.

Udlevering af medicin og rådgivning om korrekt brug er apotekernes kerneydelse. Med flere apoteker, fremtagningsrobotter, udleveringsautomater, e-handel, udbringning, drive-in-apoteker og onlinechat døgnet rundt moderniserer vi kerneydelsen, samtidig med at vi udvikler nye tilbud og nye samarbejder.

Ydelserne ”tjek-på-inhalation” til astma- og KOL-patienter og ”medicinsamtale” til kronikere er standard på alle apoteker. I 2019 uddannede alle apoteker behandlerfarmaceuter, der nu har autorisation til at genordinere visse lægemidler. I løbet af 2020 vil behandlerfarmaceuterne også kunne ordinere tilskud til dosispakning af medicin.

Det er et godt eksempel på, hvordan ressourcerne i sundhedssektoren kan udnyttes bedre. Apotekets lokale placering og lange åbningstid og det sundhedsfaglige personales kompetencer og indsigt i borgerens medicinbrug udnyttes, og presset på vagtlæger og praktiserende læger lettes, samtidig med at medicinsikkerheden øges.

I det følgende konkretiseres en række forslag, hvor apotekerne på tre overordnede områder kan bidrage til at understøtte visionen om et mere medicinsikkert Danmark og mere sammenhæng i det nære sundhedsvæsen.

1. Apoteket skal være borgerens lokale medicin- og sundhedscentrum. Bedre samarbejde lokalt og nye tilbud til borgerne skal give bedre tilgængelighed til medicin og forebyggelse uden tidsbestilling og bedre udnyttelse af de lokale ressourcer

94 procent af alle voksne danskere er i kontakt med apoteket i løbet af et år, og med næsten 500 apoteker med højt kvalificeret sundhedsfagligt personale fordelt over hele landet er apoteket et unikt kontaktpunkt og et godt udgangspunkt for flere lokale sundhedstilbud til borgerne. Apotekerne opfordrer til, at en sundhedsreform sætter fokus på følgende konkrete tiltag:

Forslag 1.1: Bedre samarbejde mellem region, kommune og apotek om information, screening og tidlig opsporing af sygdom

Forslag 1.2: Borgerne skal kunne hente deres vederlagsfri sygehusmedicin på apotek

Forslag 1.3: Borgere, der kommer på apoteket med akutte problemer inden for visse områder skal kunne få hjælp til hurtig opstart af behandling

Forslag 1.4: Patienter, der kommer på apoteket med kronisk sygdom skal kunne få hjælp til ordination og regulering af medicinsk behandling

Forslag 1.5: Vaccinationsraten mod influenza skal øges

2. Aktørerne i sundhedssektoren skal samarbejde bedre om at øge medicinsikkerheden i sektorovergange, på plejehjem og bosteder og for borgere i eget hjem, der bruger meget medicin

Der er behov for løsninger, som sikrer patienterne en tryg og sammenhængende indsats og høj kvalitet i hele medicineringsforløbet. Det kan kun ske, hvis alle kompetencer og ressourcer udnyttes. Apotekerne opfordrer til, at en sundhedsreform sætter fokus på følgende konkrete tiltag:

Forslag 2.1: Apoteker og sygehuse skal samarbejde om medicinsikre sektorovergange

Forslag 2.2: Personale, der håndterer medicin på plejehjem og bosteder, skal sikres relevant efteruddannelse

Forslag 2.3: Borgere, der bruger meget medicin skal tilbydes medicingennemgang

3. Nye teknologiske muligheder på medicinområdet skal udnyttes

Den teknologiske udvikling giver nye muligheder, som kan nyttiggøres i sundhedsvæsenet. Det bør løbende vurderes, hvilke teknologier, der er tilgængelige, og hvordan de kan udbredes, så de hjælper borgerne og aflaster personalet i sundhedssektoren.

Forslag 3.1: Borgerne skal kunne få hjælp til selvmonitorering og målinger på apoteket

Forslag 3.2: Nye teknologier til sikker dosering af medicin i hjemmet

Forslag 3.3: Nye muligheder med individuelt tilpassede lægemiddelbehandlinger i det nære sundhedsvæsen

Forslag 3.4: Nye udleveringsteknologier skal bringe medicinen tættere på borgeren

Det samlede dokument kan findes her