Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper

Danmarks Apotekerforening har den 17. november kl. 11.23 modtaget udkast til ændret bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper i høring, med høringsfrist den 18. november kl. 15. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 22. november, hvilket de facto er en arbejdsdag efter høringsfristens udløb. Endvidere er det uklart, hvornår bekendtgørelsen ligger færdig og hvordan vaccinationerne i de regionale vaccinationscentre skal foregå. 

Med udkastet foreslås det at udvide kredsen af aktører, som kan foretage vaccination mod influenza i sæsonen 2021-2022, fordi vaccinationstilslutningen for en række målgrupper er væsentligt lavere end forventet. Den lave tilslutning vurderes at kunne have konsekvenser for håndteringen af COVID-19 pandemien i Danmark, da flere alvorlige forløb med influenza vil kunne lægge et yderligere pres på sygehusvæsenet. Derfor er det vigtigt at få tilslutningen øget.

På den baggrund foreslås for det første, at private vaccinatører efter aftale med regionerne kan indgå i vaccinationsindsatsen mod influenza på fx vaccinationscentrene. 

Formålet er at tilbyde influenzavaccination samtidig med revaccination mod COVID-19 i fx vaccinationscentrene mhp. at øge immuniteten i befolkningen mod begge sygdomme under den igangværende COVID-19-pandemi.

Ministeriet har ved telefonisk henvendelse oplyst Apotekerforeningen om, at det alene er private aktører, der kan tilbyde influenzavaccination i forbindelse med COVID-19 vaccinationscentrene. Det fremgår ikke tydeligt af udkastet til bekendtgørelsen, at der alene er tale om, at det er private udbydere, der kan stå for influenzavaccination i COVID-19 vaccinationscentrene. Apotekerforeningen skal derfor bede om, at dette præciseres i bekendtgørelsen.

Det er Apotekerforeningens opfattelse, at ordlyden i bekendtgørelses § 3, stk. 5: ”Stk. 5. Stk. 1 og 3 gælder ikke for vaccination foretaget af en læge som led i dennes offentlige ansættelse eller kontrakt med en offentlig myndighed. Stk. 1 og 3 gælder ej heller for vaccination af børn i henhold til § 1, stk. 1, nr. 10, når vaccinationen foretages af en læge, som virker efter Overenskomst om almen praksis.” skal ændres, så det tydeligt fremgår, hvem der må varetage influenzavaccinationen.

Apotekerforeningen skal endvidere gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at der stilles krav om, at de private aktører i forbindelse med influenzavaccination i COVID-19 vaccinationscentrene kan tilgå vaccinationsdatabasen for at tjekke, om borgeren allerede er influenzavaccineret. Erfaringen fra apotekerne viser, at der er flere, der takker ja til influenzavaccination, selv om de allerede er vaccineret i denne sæson. Dette opdager apotekerne ved opslag i vaccinationsregistret. Så hvis de rigtige borgere skal findes og tilbydes vaccination, kræver det et opslag i vaccinationsregisteret.

Apotekerforeningen kan være bekymret for, at der ved at åbne op for endnu flere vaccinationssteder kan blive mangel på vacciner, da restpartiet af vacciner fordeles ud over flere lokationer. Der er endvidere en risiko for, at der vil ligge uforbrugte restlagre rundt på de forskellige lokationer.

Af det fremsendte udkast til en ændret bekendtgørelse lægges der endvidere op til, at børn i alderen 2 til 7 år også kan blive vaccineret på apoteket. 

I den forbindelse kan Apotekerforeningen oplyse, at størstedelen af de 380 apoteker, som i dag vaccinerer mod influenza, også er uddannet til at vaccinere børn. Det er derfor foreningens forventning, at apotekerne forholdsvis hurtigt efter bekendtgørelsens ikrafttræden kan starte vaccination af børn. 

Apotekerforeningen skal dog gøre opmærksom på, at det kan blive en udfordring at nå at vaccinere børnene på den korte tid, der er tilbage af sæsonen. Det kræver fleksibilitet fra alle sider – alternativt at bekendtgørelsens gyldighedsperiode forlænges. 

Følgende tiltag vil kunne fremme vaccination af børn på apoteket:

  • Opbakning fra myndighedernes side ved at udbrede budskabet om, at forældrene også kan få vaccineret deres børn på apoteket. Det kunne ske via brev til forældrene i e-boks, pressemeddelelser, plakater m.m.
  • Leverance af børnevaccinerne gennem de sædvanlige grossister, da det sikrer dag til dag-levering og ikke kun en ugentlig levering fra SSI. Dermed kan apoteket meget bedre styre lageret og undgå spild.
  • Mulighed for returnering af børnevacciner, såfremt det viser sig, at der ikke er efterspørgsel blandt forældrene, eller det øgede smittetal for COVID-19 pludselig kræver nedlukning af samfundet eller øgede restriktioner, som vil mindske forældrenes lyst til at komme på apoteket og få barnet vaccineret.

Apotekerforeningen lægger til grund, at prisen angivet i § 3, stk. 1, på 287,50 kr. gælder pr. gang, et barn modtager vaccinen, og ikke dækker den samlede vaccination af to fremmøder.