Sundhedsministeriet har den 31. januar 2022 sendt ovenstående udkast i høring. 

Baggrunden for den foreslåede ændring er, at der i dag gælder et generelt forbud mod at nævne en alvorlig sygdom i forbindelse med reklamer for medicinsk udstyr. Derved er det ikke tilladt at reklamere for f.eks. test for en alvorlig sygdom, herunder ved skiltning hvor sygdommen nævnes. Ligeledes er det ikke muligt at dispensere fra reglen, selvom der skulle være særlige sundhedshensyn, der måtte tale for en sådan dispensation.

Med bekendtgørelsesændringen gives der mulighed for at Lægemiddelstyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2, såfremt særlige sundhedshensyn taler herfor. Lægemiddelstyrelsen vil således med dispensationsadgangen kunne tillade omtale af alvorlige sygdomme i forbindelse med reklame for medicinsk udstyr. 

Danmarks Apotekerforening er enig i, at der kan være tilfælde hvor det kan være hensigtsmæssigt at dispensere fra reglen om, at det ikke er lovligt at reklamere for alvorlig sygdom i forbindelse med medicinsk udstyr.

Foreningen finder imidlertid ikke, at det er tydeligt, hvorvidt anvendelsen af dispensationsadgangen forudsætter en generel dispensation fra Lægemiddelstyrelsen i de særlige tilfælde, som tænkes omfattet, eller om anvendelsen forudsætter ansøgning til og tilladelse fra den enkelte virksomhed. Dette kan efter Apotekerforeningens opfattelse være hensigtsmæssigt at præcisere i bekendtgørelsen.