Danmarks Apotekerforening er blevet opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen den 31. marts 2022 har sendt rapporten ’Polyfarmaci ved multisygdom’ i høring. Rapporten skal gennem overblik og 13 anbefalinger bidrage til at nedbringe uhensigtsmæssig polyfarmaci.

Polyfarmaci er et komplekst område uden konkrete løsninger, hvorfor der er behov for at tænke på tværs af faggrupper og sektorer. Apotekerforeningen støtter op om anbefalingerne i høringsudkastet, men vil opfordre til, at apotekerne i højere grad tænkes ind i anbefalingerne, da apotekspersonalet ofte er i direkte dialog med berørte patienter, pårørende samt plejepersonale på apotekerne.

Anbefalingerne er inddelt i tre temaer:

  • Forebyggelse af uhensigtsmæssig polyfarmaci (anbefaling 1-6)
  • Hvem er i risiko for uhensigtsmæssig polyfarmaci, og hvordan finder vi frem til dem? (anbefaling 7-9)
  • Medicingennemgang og samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer (anbefaling 10-13)

Nedenfor kommenteres de konkrete anbefalinger med forslag til, hvor og hvordan apotekerne og deres ansatte med fordel kan tænkes ind som en del af løsningen.

Anbefaling 1: Varighed af behandling, seponering og prioritering af medicin – en del af lægemiddelanbefalinger

Apotekerforeningen støtter op om, at varighed, seponering og prioritering tænkes ind i behandlingsvejledninger, kliniske retningslinjer og andre anbefalinger. Seponering af medicin har hidtil været en overset opgave, og patienterne risikerer at opleve ringere livskvalitet og unødige kontakter til sundhedsvæsenet ved overmedicinering. Derfor er det afgørende, at overflødige behandlinger stoppes, så overmedicinering og medicinspild undgås.

Det ses desværre, at behandlinger, som kun var tiltænkt for en kortere periode, fortsætter i årevis, uden at der er et behandlingsmæssigt behov. Der kan være barrierer, som gør, at behandlingen med uhensigtsmæssig medicin stoppes, fx kan både patienter, pårørende og praktiserende læger frygte, at det kan have negative konsekvenser for patienterne, hvis en medicinsk behandling afsluttes. Derfor er det vigtigt, at stop af en medicinsk behandling foregår i en tillidsfuld dialog mellem patient og sundhedsperson.

Farmaceuterne på landets apoteker er eksperter i lægemidler, og forskning viser, at flere multisyge får fjernet overflødige lægemidler, når de får gennemgået deres medicin af en farmaceut. Derfor foreslår Apotekerforeningen, at der etableres lokale samarbejder mellem farmaceuter på apoteker og praktiserende læger, så parterne hjælper hinanden med at sikre, at unødvendig behandling med medicin seponeres.

Pharmakons forsknings- og udviklingsafdeling har i 2021 afprøvet en seponeringsydelse som et samarbejde mellem et apotek og en lægepraksis. I samarbejdet havde læge og apotek på baggrund af en samarbejdsaftale mulighed for at visitere patienter i en fastsat målgruppe til at få seponeret deres medicin. I de tilfælde, hvor apoteket visiterede en patient, kommunikerede apoteket muligheden for seponering til patientens læge, som tog den endelige beslutning om, hvorvidt medicinen kunne forsøges seponeret eller ej. Hvis lægen besluttede, at patienten kunne få seponeret sin medicin, blev der gennemført en seponeringssamtale på apoteket, hvor der blev lagt en plan for seponeringen af patientens medicin. Herefter gennemførte apoteket et antal opfølgningssamtaler for at monitorere og støtte patientens seponering. Antallet af opfølgningssamtaler afhang af patientens behov for støtte. Resultaterne fra afprøvningen viste, at apoteket i samarbejde med den praktiserende læge kan bidrage til seponering af uhensigtsmæssige lægemidler. Seponeringsydelsen vil i 2022 blive opskaleret med fokus på samarbejdet og organiseringen af ydelsen.

Anbefaling 2: Uddannelse i rationel lægemiddelbehandling, polyfarmaci og medicinprioritering

Farmaceutstuderende undervises allerede i rationel farmakoterapi og polyfarmaci, og medicinprioritering vil derfor være et naturligt og relevant tillæg til undervisningen. Alternativt kan medicinprioritering være relevant som efteruddannelse.

I anbefalingen nævnes medicingennemgang specifikt for speciallæger, men Apotekerforeningen gør opmærksom på, at farmaceuterne på apotek allerede besidder kompetencerne til at gennemføre medicingennemgange, hvorfor dette i højere grad bør udnyttes.

Medicingennemgang og apotekernes rolle kommenteres yderligere nedenfor under Anbefaling 11: Medicingennemgang.

Anbefaling 3: Ordination af medicin på en ny måde

Apotekerforeningen tilslutter sig anbefalingen, da det stemmer overens med foreningens eget forslag om bedre udnyttelse af Det Fælles Medicinkort (FMK).

FMK blev udviklet med det formål at øge patientsikkerheden ved at sikre et overblik over borgernes aktuelle medicinering. Platformen bidrager til at reducere antallet af medicinfejl og reducere tidsforbruget til afklaring af borgernes aktuelle medicinoplysninger.

Lægerne opretter ordinationer i FMK, som ændrer sig dynamisk i systemet, når det fx er besluttet, at dosering, styrke eller andet skal ændres. Recepten er i teknisk forstand blot en udleveringstilladelse og oprettes på baggrund af ordinationen. Problemet med recepten er dog, at en recept er statisk og ikke ændrer sig eller fjernes, når lægen ændrer ordinationen. Det er patientsikkerhedskritisk og kan betyde, at patienterne får forkert og ikke-aktuel medicin.

Apotekerforeningen opfordrer til at udnytte mulighederne i FMK og forbedre arbejdsdelingen mellem læge og apotek. Teknisk set foreslås recepten afskaffet, så apotekerne udleverer medicin på baggrund af aktuelle ordinationer. Det er et første skridt 

på vej mod generisk ordination, hvor lægerne undgår at bruge tid på at vælge handelsnavn og pakningsstørrelse. Apoteket skal – i dialog med patienten – vælge de pakningsstørrelser, der er mest optimale i forhold til behandling og pris i den periode, ordinationen løber. Borgeren vil stadig opleve, at lægen ”udskriver en recept”, og den ændrede arbejdsdeling mellem læge og apotek vil være usynlig for borgerne.

Sundhedsdatastyrelsen har på baggrund af et fælles forslag fra Apotekerforeningen og Lægeforeningen igangsat en analyse for en ny og bedre rollefordeling mellem læger og apotek ved ordination af lægemidler. Sundhedsdatastyrelsen indhenter input fra alle parter, som i dag bruger recepten som kontaktpunkt, og hjælper borgeren med at administrere medicin. Forslaget bliver støttet bredt, og analysen bliver afsluttet ved udgangen af 2022.

Anbefaling 4: Relevante oplysninger til vurdering af aktuel behandling med lægemidler

Apotekerforeningen støtter op om, at FMK ajourføres jævnligt af praktiserende læge og af hospitalslæger for at sikre oplysninger på tværs af sektorer. Det vil være en forudsætning for, at anbefaling 3 vil være realistisk at gennemføre.

Anbefaling 5: Patientrettet information og fælles beslutningstagning

I anbefalingen er det angivet, at det er vigtigt, at patienten er informeret og medinddraget i egen behandling. Patientinddragelse øger tilfredsheden med behandlingen og bidrager samtidig med viden og forståelse for egen sygdom.

Apotekerforeningen gør opmærksom på, at apotekerne har løbende kontakt med patienter, pårørende samt plejepersonale, hvorfor apotekerne med fordel tænkes ind i forhold til patientrettet information. I anbefalingen nævnes specifikt udfordringen med lægemiddelinteraktioner ved polyfarmaci, hvor apotekspersonalet har en viden, som vil kunne støtte andre sundhedsprofessionelle.

Apoteksfarmaceuterne afholder allerede i dag medicin- og compliancesamtaler, som er samtaler med borgerne om deres medicin med fokus på viden, vaner og tryghed i brugen af medicin. Her har borgeren mulighed for at stille spørgsmål til medicinen og give udtryk for bekymringer. Medicin- og compliancesamtalerne er delt i to; en indledende samtale om borgerens medicin og en opfølgende samtale. Samtalerne har været udført på apotekerne siden 2016 og tager udgangspunkt i New Medicine Service fra NHS. Samtalerne er også grundlaget for den afprøvede seponeringsydelse, som er nævnt under anbefaling 1, og består af en seponeringssamtale og opfølgning.

Anbefaling 6: IT-baserede beslutningsværktøjer

Apotekerforeningen er enige i, at IT-baserede beslutningsværktøjer kan bidrage til at hindre uhensigtsmæssig lægemiddelbehandling. Det vil være relevant, at alle involverede i behandlingen og udleveringen af lægemidler har adgang til samme data og beslutningsstøtte, så alle har samme vidensgrundlag.

Anbefaling 7: Individualiseret polyfarmaci – en udfordring

Anbefalingen er, at patienters medicinering altid bør vurderes individuelt. Apotekerforeningen støtter op om denne anbefaling, da patienters alder, andre sygdomme, personlige præferencer, restlevetid med videre kan påvirke lægemiddelbehandlingen. Der bør derfor altid være en konkret vurdering af, om behandlingen er den rigtige behandling for den enkelte.

Anbefaling 8: Hvordan kan vi finde dem, der kan have gavn af en medicingennemgang?

Apotekerforeningen tilslutter sig, at der udvikles IT-platforme til at udvælge de polyfarmacipatienter, som kan have gavn af en medicingennemgang. Apotekerforeningen mener dog ikke, at IT kan stå alene, men at en vurdering af den enkelte patient og den patientoplevede behandling bør inkluderes. Apotekerne kan tænkes ind i vurderingen af, hvem der kan have gavn af en medicingennemgang, da apotekerne ser patienterne i det daglige. Apotekspersonalet kan i dialogen med patienten opfange signaler, der indikerer, at en konkret vurdering af den enkeltes lægemiddelbehandling gennem en medicingennemgang vil være hensigtsmæssig.   

Anbefaling 11: Medicingennemgang

Anbefalingen er, at relevante personer med polyfarmaci og multisygdom får tilbud om medicingennemgang, der som udgangspunkt foregår i almen praksis eller som minimum foregår i tæt samarbejde med almen praksis, som kender personen i stabil behandling. Medicingennemgangen udføres for at sikre den mest hensigtsmæssige lægemiddelbehandling og anvendelse af medicin for patienten.

Apotekerforeningen vil opfordre til, at apotekernes kompetencer indenfor medicingennemgange udnyttes i højere grad som et samarbejde med almen praksis. I gennemgangen af patientens medicin har en farmaceut - certificeret til at kunne udføre ydelsen - fokus på bl.a. uhensigtsmæssig medicinering, compliance, bivirkninger og interaktioner. Farmaceuten vurderer medicinen med henblik på at sikre en rationel lægemiddelanvendelse, og at behandlingen svarer til anbefalede retningslinjer, og kan give lægen konkrete forslag til ændringer af behandlingen. Medicingennemgang kan udføres på apoteket eller eksternt af en apoteksfarmaceut på eksempelvis plejecentre, i lægepraksis eller i hjemmeplejen.

Anbefaling 12: Samarbejde på tværs af fagligheder

Apotekerforeningen tilslutter sig anbefalingen om, at læger i almen praksis kan inddrage andre sundhedsfaglige kompetencer i forbindelse med medicingennemgang og prioritering. Farmakonomerne nævnes som mulighed, men Apotekerforeningen vil opfordre til, at apotekernes ressourcer på området generelt tænkes ind i anbefalingen. Det skyldes, at apoteksfarmaceuten i langt højere grad end farmakonomer kan foretage vurderinger ved en medicingennemgang og give lægen konkrete forslag til ændringer.

Anbefaling 13: Samarbejde på tværs af sektorer

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at samarbejdet på tværs af sektorer om polyfarmaci forbedres. I anbefalingen nævnes sparring med hospitaler og kommuner om lægemiddelbehandlingen, men Apotekerforeningen mener, at apotekerne bør tænkes ind. Apoteksfarmaceuterne har viden om lægemidler på højt fagligt niveau og kan derfor give sparring til lægerne fx i forbindelse med medicingennemgang eller anbefaling i forhold til behandlingsvejledninger. Polyfarmacipatienterne har sin gang på apotekerne, hvorfor det vil være naturligt at tænke apotekerne ind i samarbejdet på tværs af sektorer.


Med venlig hilsen


Birthe Søndergaard