Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 6. juli 2023 sendt udkast til ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om lægemidler i høring, som Danmarks Apotekerforening hermed skal kommentere.

Indledningsvis bemærker Apotekerforeningen, at lovforslaget indeholder en række vigtige ændringer. Det gælder navnlig forslaget om afkobling af lægemiddelavancen og frihandelsavancen som sikrer, at avancen ved salg af frihandelsvarer ikke fortrænger lægemiddelavancen, forslaget om indførelse af mellemmodeller for vagttjeneste og forslaget om, at fratrædende apoteker forpligtes til at stille økonomiske oplysninger til rådighed i forbindelse med bevillingsophør.

Apotekerforeningen ønsker ligeledes at kvittere for, at man med forslaget følger op på Aftalen om Sundhedsreform fra maj 2022 og nogle af anbefalingerne fra den arbejdsgruppe, som blev nedsat på den baggrund, og som har set på, hvilke yderligere opgaver apotekerne med fordel kan varetage. Det gælder forslaget om løbende og fleksibelt at kunne indføre nye sundhedsydelser på apotekerne og forslaget om, at også farmakonomer kan udføre medicinsamtaler.

Desværre adresserer lovudkastet ikke i tilstrækkelig grad de betydelige rekrutteringsmæssige udfordringer, som i lighed med det øvrige sundhedsvæsen gør sig gældende for apotekerne, og som betyder, at de meget præcise krav til fx åbningstider og bemanding på apoteker i visse områder og/eller i visse perioder ikke kan indfries. Der er derfor behov for større fleksibilitet i forhold til visse af kravene til bemanding på apotek og en smidig adgang til periodevis dispensation fra åbningstidsreglerne.

Lovudkastet adresserer heller ikke de udfordringer, som de nuværende regler vedrørende udnævnelse af apotekere og bevillingsovertagelse indebærer. Apotekerforeningen har forslag til enkelte justeringer, som kan afhjælpe disse udfordringer. Disse forslag beskrives nærmere i dette høringssvar (afsnit II).

Herudover skal Apotekerforeningen overordnet fremhæve følgende:

 • Med hensyn til økonomimodellen er det afgørende, at afkoblingen af frihandelsavancen fra lægemiddelavancen sker med udgangspunkt i et niveau, der reelt giver apotekerne mulighed for via frihandelsavancen at kunne finansiere nye sundhedsydelser og tilbageregulering af tidligere ubalancer. Ellers vil forslaget ikke leve op til den erklærede målsætning om at give rum til igen at kunne hæve fastkroneprisen på lægemidler og derved skabe et større incitament for apotekerne til at fokusere på apotekernes kerneopgaver.
 • I lyset af, at apotekernes frihandelsomsætning allerede er pålagt en afgift på ca. syv procent, der ikke betales af apotekernes konkurrenter, er der klare grænser for, hvor stor en eventuel forhøjet afgiftsbelastning apotekerne kan tåle på dette område.
 • Samtidig er det vigtigt, at en omlægning af apotekernes afgifts- og tilskudssystem, herunder omlægning af udligningsordningen til et tilgængelighedstilskud, sker på en måde, der fortsat sikrer god tilgængelighed til fysiske apoteker i landdistrikterne. Herunder finder Apotekerforeningen, at tildelingen af tilgængelighedstilskud bør ske på baggrund af forudsigelige, gennemsigtige og objektive kriterier for en længere periode ad gangen, eksempelvis svarende til tildelingen af filialtilskud til påbudte filialer, og ikke først efter individuel ansøgning, efter at uholdbare driftsresultater realiseres og grundlaget for apoteksdrift på et givent apotek eroderes.
 • Med hensyn til vaccination på apotek er det hensigtsmæssigt – men ikke tilstrækkeligt – at apotekernes rolle i vaccinationsindsatsen udtrykkeligt lovfæstes. Danmarks Apotekerforening ser ingen grund til, at vaccination kræver delegation fra en læge, når der er tale om offentlige vaccinationsprogrammer. Apotekerne bør her – ligesom i en række andre lande – tillægges selvstændig vaccinationsret. I forlængelse heraf bør det sikres, at apoteket kan deltage i testvirksomhed ved anvendelse af medicinsk udstyr beregnet for sundhedsprofessionelles brug.
 • I relation til overvejelser om samarbejde mellem sygehusapoteker og sygehusafdelinger samt samarbejde mellem disse på tværs af regioner er det væsentligt, at ændringen udelukkende omfatter lægemidler, der også i dag udleveres fra sygehuset som led i sygehusbehandling. Apotekerforeningen støtter forslaget om, at udlevering af disse lægemidler også skal kunne ske tættere på patientens bopæl for eksempel på et privat apotek. Foreningen opfordrer til, at apotekets kompetencer indenfor udlevering og rådgivning om medicin nyttiggøres, når de nærmere regler for udlevering via privat apotek skal fastlægges.
 • Apotekerforeningen opfordrer herudover til, at man på en række konkrete punkter ”fremtidssikrer” apotekerloven ved hjælp af mere fleksible formuleringer i lovteksten eller ved bemyndigelsesbestemmelser. Det gælder i forhold til bestemmelser om hvilke personalegrupper, der kan udføre forskellige sundhedsydelser og andre opgaver på apotek. Og det gælder i forhold til bestemmelsen om, hvilke oplysninger fratrædende apoteker skal stille til rådighed for potentielle ansøgere til en opslået ledig bevilling.

Endelig foreslår Apotekerforeningen, at lovforslaget udover de i indledningen nævnte områder udvides med en række yderligere elementer, herunder:

 • Indførelse af et lovpligtigt kvalitetsstyringssystem for apotekerne
 • Indførelse af hjemmel til private produktionsapotekers samarbejde med syge-husapoteker og andre produktionsapoteker
 • Ophævelse af krav om Lægemiddelstyrelsens forhåndsgodkendelse af etablering af pakkefunktion, herunder antallet af pakkemaskiner
 • Indførelse af adgang til at opkræve depositum for visse lægemidler
 • Ændring i apotekernes betaling af sygesikringsrabat
 • En generel ajourføring/opdatering af titler i loven (”Sundhedsstyrelsen” ændres til Lægemiddelstyrelsen og ”apoteksassistentelever” ændres til ”farmakonomstuderende”). 

Læs hele høringssvaret inklusiv foreningens bemærkninger til lovforslagets enkelte elementer samt foreningens forslag til yderligere ændringer i dette dokument (åbner i nyt vindue)