Sundhedsministeriet har den 4. januar 2022 sendt ovennævnte lovudkast i høring. 

Lovudkastet indeholder følgende overordnede elementer:

  1. Lægers varetagelse af vaccination
  2. Statens Serum Instituts forsyningspligt
  3. Statens Serum Instituts opgavevaretagelse i relation til grænseoverskridende sundhedsrisici
  4. Drift og forvaltning af visse nationale databaser og registre
  5. Regulering og forrentning af patienterstatninger

Danmarks Apotekerforening takker for muligheden for at kommentere lovudkastet. Apotekerforeningens bemærkninger følger nedenfor. 

Sammenfattende finder Danmarks Apotekerforening, at det vil være hensigtsmæssigt i selve lovteksten at præcisere under hvilke forudsætninger, beslutning om at ”reservere” en vaccinationsopgave til læger i specifikke sektorer eller funktioner samt under hvilke forudsætning beslutning om at ”reservere” vacciner til bestemte leverandører af offentlige vaccinationsprogrammer, kan træffes. 

Ad Lægers varetagelse af vaccination
Med lovudkastet bemyndiges sundhedsministeren til at fastsætte nærmere krav til det organisatoriske tilhørsforhold for de læger, der vil kunne indgå i varetagelsen af en konkret vaccinationsopgave eller et vaccinationsprogram, fx læger i specifikke sektorer eller funktioner. 

Ifølge lovudkastets bemærkninger er hensigten med den foreslåede ændring, at man i højere grad end i dag kan give mulighed for at afgrænse placeringen af konkrete vaccinationsopgaver eller konkrete vaccinationsprogrammer til læger i specifikke funktioner eller sektorer med baggrund i sundhedsfaglige eller samfundsmæssige hensyn. Formålet er ifølge bemærkningerne at sikre, at de centrale sundhedsmyndigheder kan tilrettelægge offentlige vaccinationsindsatser på en samfundsmæssig og sundhedsfaglig hensigtsmæssig måde under hensyntagen til forhold vedrørende eksempelvis kompetencer, kapacitet, nærhed, distribution, spild, prioritering af særlige målgrupper m.v. 

Med den foreslåede ændring kan der fastsættes krav om f.eks. hvornår og i hvilket omfang, praktiserende læger og private vaccinationsfirmaer mest hensigtsmæssigt inddrages i den offentlige vaccinationsindsats, og hvornår indsatsen skal foregå i et centraliseret regionalt regi. 

Ændringen vil også f.eks. i tilfælde af begrænsede mængder af vacciner til rådighed for et offentligt vaccinationsprogram give mulighed for, at der kan prioriteres mellem de forskellige sektorer eller lægegrupper så en vaccinationsopgave f.eks. alene eller primært tillægges én aktør f.eks. regionalt ansatte læger. Bestemmelsen vil endvidere give mulighed for at fastsætte, at f.eks. alment praktiserende læger eller læger ansat i eller tilknyttet private vaccinationsfirmaer kan varetage vaccinationsopgaver efter aftale med eller på betingelser fastsat af bopælsregionen. 

Danmarks Apotekerforening noterer sig, at det fremgår af lovudkastets bemærkninger, at det ikke er hensigten med forslaget at afskære private vaccinatører, praktiserende læger mv. fra fremadrettet at kunne indgå i udførelsen af vaccinationsopgaver. Apotekerforeningen går ud fra, at dette også omfatter vaccinationer udført på apotekerne efter delegation fra en læge. Apotekerforeningen opfordrer til, at dette også tydeligt fremgår af bemærkningerne. 

Danmarks Apotekerforening noterer sig også, at der ifølge lovudkastets bemærkninger vedrørende økonomiske konsekvenser for erhvervslivet er anført, at det afhænger af den konkrete udmøntning af forslaget, om der som følge af forslaget i større omfang end i dag vil blive flyttet vaccinationsopgaver, som i dag ligger i f.eks. den offentlige sektor, til den private sektor eller omvendt. 

Apotekerforeningen bemærker i den forbindelse, at størstedelen af de private apoteker i dag i høj grad bidrager i vaccineindsatsens under det offentlige influenzavaccinationsprogram. Apotekerne har således i den aktuelle influenzasæson vaccineret  368.000 personer. Der er tale om en ydelse, der i dag udføres efter lægedelegation, og en ydelse som de fleste steder tilbydes uden krav om forudgående tidsbestilling med den lette tilgængelighed, som det medfører. Efter ønske fra myndighederne har en række apoteker også trådt til med tilbud om influenzavaccination af børn. Endvidere er apoteket siden ultimo december 2021 blevet integreret i Covid-19 vaccinationsprogrammet, og har foreløbig indtil den 19. januar 2022 udført  117.000 vaccinationer primært i to regioner. Apoteket bidrager således også på dette felt til at øge vaccinationsraten i det danske samfund. 

Det er Apotekerforeningens opfattelse, at apotekerne er en oplagt aktør på området, hvor det af sundheds- og samfundsmæssige hensyn er ønskeligt med en høj tilslutning til vaccinationsprogrammer. Det er også Apotekerforeningens indtryk, at der er stor tilfredshed med og tryghed omkring apotekspersonalets faglighed på området. 

Danmarks Apotekerforening har forståelse for, at der i særlige situationer kan være behov for at tilrettelægge visse vaccinationsindsatser, herunder at det fx under en pandemi hvor særlige forhold kan gøre sig gældende, kan være hensigtsmæssigt at centralisere opgaven. 

I andre tilfælde, hvor sådanne særlige hensyn ikke foreligger, bør opgaven kunne udføres af de læger og aktører, som opfylder de uddannelsesmæssige krav, der stilles, uanset organisatorisk tilhørsforhold. 

Efter Apotekerforeningens opfattelse vil det på den baggrund være hensigtsmæssigt at dette præciseres ved udtrykkeligt i lovteksten at angive, at beslutning om at reservere en konkret vaccinationsopgave til læger/personer i specifikke sektorer mv. forudsætter, at der foreligger en helt særlig situation, ligesom det vil være hensigtsmæssigt, at det i lovteksten anføres de hensyn, der kan inddrages i en beslutning herom, jf. lovudkastets bemærkninger

Ad Statens Serum Instituts forsyningspligt
Lovudkastets bestemmelser om Statens Serum Instituts forsyningspligt indebærer ifølge høringsmaterialet blandt andet en præcisering af den virksomhed, som instituttet allerede i dag udøver i naturlig forlængelse af pligten til at fremskaffe vacciner og beredskabsprodukter. Formålet er bl.a. at tydeliggøre, at instituttet har kompetence til at beslutte hvilke myndigheder eller private virksomheder, som instituttet kan distribuere eller afskære distribution til for at sikre forsyningen til de offentlige vaccinationsprogrammer, f.eks. med det formål at nedbringe risiko for spild af vacciner mv. 

Det fremgår af bemærkningerne, at præciseringen konkret har fokus på at sikre forsyningen af vacciner til offentlige vaccinationsprogrammer f.eks. aktuelt mod covid-19 og influenza. 

Det fremgår af bemærkningerne, at det ikke er hensigten med forslaget at afskære private vaccinatører m.v. fra at indgå i udførelsen af vaccinationsopgaver i hverken privat eller offentligt regi, men at formålet alene er, at SSI i særlige situationer - for at undgå risiko for mangel på nødvendige vacciner - vil have mulighed for at prioritere forsyningen af vacciner til leverandører til de offentlige vaccinationsprogrammer og evt. særlige målgrupper heri. 

I lighed med Apotekerforeningens bemærkninger ovenfor finder foreningen, at det vil være hensigtsmæssigt, at disse afgrænsninger/begrænsninger præciseres i lovteksten. 

Ad Statens Serum Instituts opgavevaretagelse i relation til grænseoverskridende sundhedsrisici
Med lovudkastet forslås en ændring af formålsbestemmelsen for Statens Serum Institut, således at det fremgår, at SSI ikke kun er landets referencelaboratorie, men at instituttet også har en rolle i forhold til varetagelse af referencefunktioner internationalt fx i relation til grænseoverskridende sundhedsrisici. Dermed tydeliggøres ifølge bemærkningerne allerede eksisterende aktiviteter. 

Danmarks Apotekerforening har ikke bemærkninger til denne del af lovudkastet. 

Ad Drift og forvaltning af visse nationale databaser og registre
Med lovudkastet foreslås det blandt andet fastsat, at Statens Serum Institut er ansvarlig for drift og forvaltning af visse nationale databaser og registre, som instituttet allerede i dag drifter. Særligt for så vidt angår Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa), er det ifølge høringsmaterialet hensigten med at fastsætte, at Statens Serum Institut fremadrettet skal være den eneste dataansvarlige for personoplysninger i MiBa, modsat i dag, hvor instituttet både er dataansvarlig for en delmængde af personoplysningerne, og samtidigt også er databehandler på vegne af de fem regioner.

Danmarks Apotekerforening har ikke bemærkninger til denne del af lovudkastet. 

Ad Regulering og forrentning af patienterstatninger
Med lovforslaget foreslås ændringer af patienterstatningsordningen for så vidt angår fastsættelse af tidspunktet for forrentning af tilkendte erstatnings- og godtgørelsesbeløb. 

Danmarks Apotekerforening har ikke bemærkninger til denne del af lovudkastet. 

Med venlig hilsen
Birthe Søndergaard