Arbejdsgruppen har nu identificeret og offentliggjort en række konkrete anbefalinger om, hvor apotekernes kompetencer kan komme yderligere i spil og bidrage til at aflaste andre dele af sundhedsvæsnet, styrke patientsikkerheden og øge tilgængeligheden.

Danmarks Apotekerforening har deltaget i arbejdsgruppen under Indenrigs- og sundhedsministeriet sammen med Danske Regioner og KL. Lægeforeningen, PLO, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen har bidraget til anbefalingerne.

Formand for Apotekerforeningen Jesper Gulev Larsen glæder sig over anbefalingerne:

”Jeg glæder mig over både anbefalingerne og processen i arbejdsgruppen. Det er tydeligt, at vi på apotekerne i højere grad end tidligere bliver set som en ressource i det nære sundhedsvæsen og bliver tænkt ind i løsninger på de store udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor. Det er en tendens, som vi også ser i andre lande, og som jeg tror fortsætter. Men nu skal vi først have de her anbefalinger til at blive til virkelighed ude på apotekerne, så flere kan få hjælp til at bruge deres medicin rigtigt. Der har været stor opbakning og lyst til at finde løsninger i arbejdsgruppen, fordi alle godt kan se, at sundhedsvæsenet er under pres. Det håber jeg også, der vil være i den næste fase.”

Arbejdsgruppen har offentliggjort 18 anbefalinger, der nu skal konkretiseres og implementeres.

En række anbefalinger handler om at skabe de rigtige rammer for at udbrede brugen af dosispakket medicin fra apoteket. Det har potentiale til at frigøre op til 900 årsværk på plejecentre og i hjemme- og sygeplejen i kommunerne, som så kan varetage pleje fremfor at dosere medicin.

Andre initiativer handler om, hvordan apotekerne i endnu højere grad end i dag kan stå for vejledning til sundheds- og plejepersonale, der håndterer borgeres medicin og vejledning af pårørende. Samtaler om medicin, som apotekerne har tilbudt gennem mange år, skal også kunne tilbydes til flere. I lægedækningstruede områder skal farmaceuter fra apotekerne også kunne aflaste lægerne ved efter aftale at gennemgå borgernes medicin, så flere kan få ryddet op i medicin, der ikke længere er nødvendigt.

Sektorovergange har også haft arbejdsgruppens fokus, fordi der sker mange fejl og misforståelser omkring medicin - f.eks. når borgerne udskrives. Derfor skal apotekerne inddrages i samarbejdet i sundhedsklyngerne, når medicin er på dagsordenen.

Arbejdsgruppen anbefaler også, at brugen af recepten moderniseres, og at lægerne får mulighed for at anvende det generiske navn ved ordination frem for handelsnavnet, ligesom mulighederne for udvidet substitution skal undersøges.

”Her går vi på tværs af sektorer og anbefaler sammen, at vi udnytter teknologien bedre end i dag. Det vil både kunne aflaste lægerne, øge patientsikkerheden og give os på apotekerne bedre muligheder for at hjælpe borgerne for eksempel ved forsyningssvigt eller store prishop. At vi kan have forslag om udvikling af vores tværgående systemer med i en arbejdsgruppe om apotekerne, viser, at vi tager et fælles ansvar for udviklingen,” siger Apotekerforeningens formand.

En række af de foreslåede tiltag kræver yderligere afklaring, før de kan implementeres. Det arbejde er sat i gang med inddragelse af de nævnte organisationer.

”Nu skal vi hurtigt videre og aftale præcist, hvordan vores dygtige farmaceuter og farmakonomer på apotekerne kan varetage de nye opgaver på en måde, så vi både aflaster lægerne og skaber bedre medicinsikkerhed for borgerne”, siger han.

Finansiering af en række initiativer skal aftales i en kommende aftale om apotekernes økonomi, og andet – især IT-udvikling på tværs af sektorer – skal tages op i den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.

 

Læs ministeriets pressemeddelelse samt anbefalingerne her.